Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelanden och nyheter

| Regulatoriska pressmeddelanden

Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB (publ) med organisationsnummer 556669-2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Notera att Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår.

 

Sex månader (2020-07-01 till 2020-12-31)

| Regulatoriska pressmeddelanden

VibroSense erbjuder alla kunder som har företagets äldre instrument att uppgradera till den nya produkten VibroSense Meter® II. Uppgraderingsprogrammet har tagits fram som en följd av det nya regulatoriska regelverk MDR (Medical Device Regulation) som träder i kraft den 26 maj 2021.

| Pressmeddelanden

Efter en utförlig utvärdering och provproduktion av bolagets instrument VibroSense Meter® II tecknar VibroSense Dynamics AB (VibroSense) avtal med Inission Malmö AB, som omfattar nyckelfärdig produktion och inköp av material och komponenter.  

| Nyheter

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) fortsätter att utvecklas positivt. Inom segmentet Företagshälsovård görs starka framsteg och inom Diabetes har bolaget påbörjat marknadsbearbetning och lansering av Diabetes Foot Screening. VibroSense har också inlett ett arbete med att kartlägga diabetesmarknaden i Tyskland.

 

| Regulatoriska pressmeddelanden

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) kliniska valideringsstudie för den nya applikationen Diabetes Foot Screening visar att bolagets produkt VibroSense Meter® II uppfyller alla väsentliga kriterier för godkännande enligt den kliniska valideringsplanen. VibroSense håller därmed den tidplan bolaget tidigare har kommunicerat och är redo att lansera applikationen Diabetes Foot Screening till både primär- och specialistvården.

| Nyheter

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) lanserar idag, den 16 november 2020, en ny kommunikationsplattform via sin hemsida (www.vibrosense.se). Den nya plattformen och forumet CommonSense syftar till att skapa medvetenhet och kunskap inom området Diabetes och hur vår produkt VibroSense Meter® II kan hjälpa diabetesvården att skapa bättre förutsättningar för människor som lever med diabetes.

| Regulatoriska pressmeddelanden

På den vetenskapliga kongressen Humanschwingungen i Würzburg i Tyskland presenterades den 1 oktober 2020 resultatet från en pilotstudie i vilken bolagets produkt VibroSense Meter® II använts. Målsättningen med studien var att undersöka korttidseffekter vid exponering av vibrationer i hand-arm. Resultatet visade på en kraftig påverkan i form av nedsatt känsel uppmätt med bolagets instrument. Underlaget ska ligga till grund för nya rekommendationer för hälsokontroller av vibrationsexponerad personal i Tyskland.

| Regulatoriska pressmeddelanden

VibroSense Dynamics AB (publ) (”VibroSense”) avhöll den 7 oktober 2020 årsstämma i Malmö. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för VibroSense och koncernen för räkenskapsåret 2019/2020. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

| Nyheter

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) gör framsteg och stärker sin närvaro med VibroSense Meter® II i segmenten Företagshälsovård och forskning inom Onkologi.


Inom affärsområdet HAVS i Sverige, där sektorn Företagshälsovård är huvudmålgrupp, har samarbetet med en av landets tre stora aktörer Avonova Hälsa AB, fortsatt under sommaren. Avonova har lanserat sin nya tjänst för medicinsk kontroll och mätning av vibrationsskador, där VibroSense Meter® II ingår.

| Pressmeddelanden

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) har påbörjat en klinisk validering av den nya applikationen Diabetes Foot Screening med sin produkt VibroSense Meter® II.  Den kliniska valideringen är det sista steget innan produkten är redo att lanseras till Diabetesvården.

 

| Regulatoriska pressmeddelanden

Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 7 oktober 2020 kl. 16.00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, i Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 15.30 och avbryts när stämman öppnas.

| Regulatoriska pressmeddelanden

Den 30 juni 2020 avslutades tiden för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 B för teckning av aktier i VibroSense Dynamics AB (publ) ("VibroSense"). Inga optioner av serie TO 2 B nyttjades för teckning, innebärande en nyttjandegrad om 0 procent. Teckningskursen för inlösen av optionerna var 15 SEK per aktie vilket tydligt överstigit marknadskursen i VibroSense aktie, som under nyttjandeperioden handlats för cirka 7 SEK per aktie. Därmed emitteras inga nya aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO 2 B.

 

| Nyheter

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) har tecknat samarbetsavtal med Sofia Larsson-Stern avseende strategisk kommunikation till utvalda målgrupper inom det kliniska området Diabetes. Det nystartade samarbetet är ett viktigt steg för VibroSense och en del i lanseringen av applikationen Diabetes Screening.

| Pressmeddelanden

Idag, den 16 juni 2020 inleds inlösenperioden av de teckningsoptioner av serie TO 2 B som emitterades i samband med VibroSense Dynamics AB:s (”VibroSense”) företrädesemission av units under våren 2019. Inlösenperioden pågår till och med den 30 juni 2020. Ägare av teckningsoptioner av serie TO 2 B ombeds uppmärksamma att nuvarande nominella aktiekurs avseende ”VibroSense Dynamics B” (VSD B), är lägre än optionens teckningskurs om 15 SEK. Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 2 B, är den 26 juni 2020.

| Nyheter

Lyssna på presentationen av VD Hans Wallin från Småbolagsdagarna här: https://youtu.be/yJUYFV9ZfLA

| Nyheter

I en nypublicerad artikel i Vetenskap & Hälsa ges stöd för MultiFrekvens Vibrametri inom området diabetes. Under hösten 2020 inleds lanseringen av applikationen Diabetes Screening med bolagets nya produkt, VibroSense Meter® II, som kommer hjälpa vården att effektivisera behandlingen av diabetesfoten. Screeningen, som tar under 10 minuter, ger stöd för att snabbt identifiera patienter som riskerar att få nervskador som en följd av diabetes.

| Regulatoriska pressmeddelanden

Efter att VibroSense Dynamics AB:s (”VibroSense”) riktade emission av units som avslutades den 11 maj 2020 uppstod flaggningsskyldighet för en av de större aktieägarna i bolaget, CTO Toni Speidel, privat och genom det helägda bolaget PID Product Implementation and Development AB (”PID”). Genom emissionen nyemitterades 1 600 000 B-aktier.

| Nyheter

VibroSense Dynamics AB (publ) (”VibroSense” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att av strategiska skäl genomföra en riktad emission av units bestående av aktier av serie B (”B-aktier”) och teckningsoptioner av serie 2020/2021 (”Teckningsoptioner”) om totalt 7 MSEK till ett konsortium av investerare (”Investerarna”).

Styrelsens beslut att emittera units bestående av B-aktier och Teckningsoptioner har fattats med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman som hölls den 4 maj 2020.

| Nyheter

VibroSense Dynamics AB (publ) höll idag, den 4 maj 2020, extra bolagsstämma i Malmö. Bolagsstämman valde Axel Sjöblad till stämmoordförande. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste villkoren för beslutet.

| Nyheter

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) har fått ett ”intention to grant” från Svenska patentverket samt ett positivt utlåtande från en internationell PCT-ansökan. Patentet omfattar en viktig del i VibroSense mätteknologi för att mäta hudtemperaturen kontinuerligt vid en undersökning med VibroSense Meter® II. 

VibroSense förstärker skyddet kring sin unika teknologi ”MultiFrekvens Vibrametri” som ingår i bolagets produkt VibroSense Meter® II. Med det nya patentet förlängs bolagets IP-skydd i 20 år vilket är ett led i bolagets långsiktiga strategi.