Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelanden och nyheter

| Pressmeddelanden

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) adderar en ny applikation i sin produkt VibroSense Meter® II, som ger stöd för Screening av Diabetesfötter. Den nya applikationen är ett resultat av 5 års kliniska studier omfattande vuxna patienter med diabetes typ 1 och beräknas vara tillgänglig för kommersiell lansering under hösten 2020.  

| Pressmeddelanden

2020-03-04

VibroSense Dynamics deltar på Stockholm Corporate Finance 12e Life Science Seminarium på Berns den 12 mars 2020, kl. 11.15 då VD Hans Wallin presenterar den senaste utvecklingen och framtiden för bolaget.

Stockholm Corporate Finance arrangerar kapitalmarknadsdagen för tolfte året i rad och erbjuder investerare, analytiker och media att träffa företag i Life Science & Healthcare branschen.

| Pressmeddelanden
Institutet för Arbets- och Miljömedicin på Lübecks universitetssjukhus (LIOH, Lübeck Institute of Occupational Health) har valt att utnyttja sin option att köpa VibroSense Meter II efter avslutad Pilotstudie. Den genomförda studien syftade till att undersöka temporära försämringar av känseln i händer som en följd av kortvarig exponering av vibrationer. Målsättningen är nu att man ska göra en större studie med hjälp av VibroSense Meter II för att undersöka om man kan använda instrumentet som ett hjälpmedel för att förebygga och förhindra vibrationsskador orsakade av vibrerande verktyg.
| Pressmeddelanden
I de nya riktlinjerna för hälsokontroller av vibrationsexponerade arbetstagare ingår VibroSense Dynamics (VibroSense) instrument, Vibrosense Meter II som en rekommenderad metod. Dessa riktlinjer för medicinsk kontroll av vibrationsexponerad personal (AFS 2019:12) följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2019:3) och riktar sig i första hand till företagshälsovård.
| Nyheter
I enlighet med vad som kommunicerades i Pressmeddelande från VibroSense den 2019-09-19, har Hans Wallin nu tillträtt befattningen som VD i bolaget per den 1 januari 2020.
| Regulatoriska pressmeddelanden
Teckningstiden i VibroSense Dynamics AB:s (VibroSense) emission av teckningsoptioner avslutades den 18 november 2019. Styrelse och personal tecknade totalt 144 200 optioner för priset 2,23 kr per option. Teckningen fördelades på 87 500 optioner TO2019/2022B till styrelsen och 56 700 optioner TO2019/2022A till personal och nyckelpersoner.
| Pressmeddelanden
VibroSense Dynamics (VibroSense) har utsett Jan Kleijn Hesselink till chef med ansvar för Nederländerna, Belgien och Luxembourg (Benelux). Detta är det första steget i VibroSense geografiska marknadsexpansion utanför Skandinavien.
| Nyheter
VibroSense Dynamics (VibroSense) arbetar vidare och uppnår sina mål enligt plan. Under hösten har bolaget haft framgångar inom alla sina affärsområden, det vill säga företagshälsovård, diabetesvård och behandling av cancer med cellgifter. En ny screeningmodul är utvecklad och levererad till företagshälsovården. Arbetet har inletts med att introducera bolagets instrument till diabetesvården. Ett stort forskningsprojekt har startat på Roskildes universitetssjukhus för att studera nervskador orsakade av cellgifter. Nervskador är en vanlig och allvarligt biverkning vid cellgiftsbehandling.
| Regulatoriska pressmeddelanden
Igår, den 9 oktober 2019, hölls årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
| Nyheter
VibroSense Dynamics (VibroSense) fortsätter att genomföra sin affärsplan enligt plan. Efter ett intensivt år bedömer bolaget att förutsättningarna att lyckas är bättre än någonsin. En stor del av detta beror på det senaste årets framsteg inom försäljning, marknadsföring, finansiering och forskning utförd av bolagets forskningspartners. En kvalificerad förstärkning av organisationen och styrelsen är ytterligare positiva faktorer för bolagets planer de kommande åren.
| Pressmeddelanden
Överläkaren vid Skånes universitetssjukhus, Dr. Eero Lindholm, presenterade unika studieresultat från en studie på nervskador i fötter hos patienter med typ 1 diabetes. Resultaten redovisades på världens näst största diabeteskongress - EASD i Barcelona den 17 september 2019. Slutsatsen var bland annat att VibroSense teknologi och instrument kan användas i stället för nervledningsundersökningar, för tidig diagnostik av nervskador i fötter orsakade av typ 1 diabetes.
| Regulatoriska pressmeddelanden
VibroSense Dynamics fortsätter arbetet med att förstärka organisationen med att rekrytera Hans Wallin som ny VD. Hans Wallin tillträder tjänsten som VD senast den 1 januari 2020 efter att han lämnar sitt tidigare uppdrag som General Manager – Global Bone Cement, för Zimmer Biomet.
| Pressmeddelanden
Avonova har beslutat att sätta upp en rikstäckande organisation för hälsokontroller av vibrationsexponerade arbetstagare. För att utföra dessa hälsokontroller har Avonova tecknat ett licensavtal på 24 VibroSense Meter II, med option på fler instrument. Licensavtalet omfattar initialt 36 månader med möjlighet till förlängning. Avtalet ger en positiv inverkan på VibroSense Dynamics resultat för innevarande räkenskapsår.
| Pressmeddelanden
Sektionen för miljö och arbetsmedicin på Oslos universitetssjukhus har beställt en fullbestyckad VibroSense Meter II (VSM-II) med leverans i slutet på september 2019. I beställningen ingår licenser för både hand- och fotmätning samt ett så kallat ”travel kit” med en PC. Ordervärdet ligger i nivå med bolagets listpriser
| Regulatoriska pressmeddelanden

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB(publ) med organisationsnummer 556669-2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.

Tolv månader (2018-07-01 till 2019-06-30) Totala rörelseintäkter uppgick till 587 943 (596 024) SEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 016 161 (-10 634 108) SEK. Resultatet per aktie* uppgick till -0,62 (-1,09) SEK. Soliditeten** uppgick till 89 (81) %.

 

| Pressmeddelanden
En publicerad studie författad av forskare på Arbets- och Miljömedicinkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset ger ett starkt stöd för VibroSense Dynamics nya metod för snabb undersökning (screening) av vibrationsexponerade arbetstagare. Screeningmetoden som utvecklas av VibroSense tillsammans med två företag inom företagshälsovården i Sverige, innebär att en undersökning kan göras på mindre än 10 minuter. Metoden kommer att bli viktig för VibroSense expansion i bland annat Tyskland.
| Nyheter
VibroSense Dynamics har anställt Charlotta Landoff Bach som Senior Product Manager. Charlotta har gedigen erfarenhet av medicinteknik och diabetesmarknaden. Hon tillträder tjänsten i oktober.
| Pressmeddelanden
Institutet för Arbets- och Miljömedicin på Lübeck universitetsjukhus (LIOH, Lübeck Institute of Occupational Health) ska göra en stor studie med hjälp av VibroSense Meter II. Syftet med studien är att undersöka hur man kan förhindra vibrationsskador orsakade av vibrerande verktyg. Studien inleds med en pilotstudie där man hyr VibroSense Meter system under fyra månader med en option på att därefter köpa instrumentet.
| Nyheter
Toni Speidel är en av grundarna och tillika Vd i VibroSense Dynamics som angriper ett spännande område inom diagnostik av nervskador i händer och fötter orsakade av diabetes, behandling av cancer med cellgifter och vibrerande verktyg. Toni ger sin syn på bolagets historik, nuläge och vad man ska göra framöver för att fortsätta växa.
| Pressmeddelanden
Den Kliniska Onkologiska Avdelningen vid Sjællands Universitetshospital i Roskilde köper en VibroSense Meter II från VibroSense Dynamics i syfte att genomföra tre kliniska studier. I forskningsavtalet ingår en option på att köpa ytterligare två instrument. De kliniska studierna startar den 1 september 2019 och genomförs på patienter med bröst-, äggstocks- och kolorektalcancer. Studierna syftar till att undersöka hur nerver i fötter och händer påverkas av cellgiftsbehandling.