Hoppa till huvudinnehåll

Investerare

Särskild investerarinfo

Investerarinfo

Kallelse till Årsstämma
Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ), org. nr. 556669-2223, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 oktober 2019 kl. 16.30 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, i Malmö.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 3 oktober 2019, och
  • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 3 oktober 2019 skriftligen till VibroSense Dynamics AB, Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö. Anmälan kan också göras per telefon 040-88 026 eller per e-post info@vibrosense.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 3 oktober 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.vibrosense.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Fullständiga underlag kan laddas ner på länkarna nedan:

Kallelse till Årsstämman
Fullständiga  beslutsunderlag
Fullmaktsformulär
Årsredovisning 2018-2019

 

Aktien

VibroSense Dynamics aktie är noterat på Spotlight Stock Market sedan (4/5 2015) under kortnamnet (VSD B) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Det finns för närvarande 12 302 009 aktier i bolaget varav 448 840 A-aktier och 11 853 169 B-aktier. A-aktierna är inte noterade för handel. En A-aktie har 10 röster och en B-aktie har 1 röst.

Ägarförhållanden

Finansiell kalender

Kommande rapporter.

Datum Rapport

Finansiella rapporter

Årsredovisningar, prospekt m.m.

Delårsrapporter

Datum Rapport
-
-
-

Styrelse

Charlotte Ahlgren Moritz
Styrelseordförande

Charlotte Ahlgren Moritz är vice rektor på Malmö Universitet och har tidigare varit VD för Medeon Science Park och vice VD för Medicon Valley Alliance. Charlotte har över 20 års erfarenhet från den privata sektorn, inom medicinteknik och ICT och har bred erfarenhet från chefspositioner inom ekonomi, marknadsföring, affärsutveckling och företagsledning som VD. Charlotte är utbildad civilekonom och även styrelseledamot i ett antal organisationer inom innovation och tillväxt.

Andra pågående väsentliga uppdrag: Charlotte Ahlgren Moritz AB (ledamot), Mobile Heights AB (vice ordförande), Anna Lindh Academy (ledamot),SNITTS. (vice ordförande), Sustainable Business Hub (ledamot).
Aktieinnehav: 24 634  B-aktier

Axel Sjöblad
Styrelseledamot

Axel Sjöblad är civilekonom med en Executive MBA från handelshögskolan i Stockholm. Han har tidigare innehaft VD-poster i BioGaia AB, Getinge Sverige AB samt Gambro Lundia AB med ansvar för dotterbolag med verksamhet i ett antal europeiska länder. Med Axel Sjöblad i styrelsen tillförs bolaget gedigna kunskaper och erfarenheter inom marknadsföring och försäljning.

Andra pågående väsentliga uppdrag: VD SenzaGen
Aktieinnehav: 75 572 B-aktier, via bolag
 

Henrik Brorsson
Styrelseledamot

Henrik Brorsson är utbildad sjuksköterska och har även studerat juridik och ekonomi. Henrik har över 18 års erfarenhet inom life science-området med positioner som försäljningschef, marknadschef och global exportchef. Han har jobbat med läkemedel och medicinteknik inom bl.a. AstraZeneca, Abbott och Biomet. Henrik är idag verksam i Novo Nordisk svenska dotterbolag, som National Access & Public Affairs manager inom bla området Diabetes

Andra pågående väsentliga uppdrag: Inga.
Aktieinnehav: Inga
 

Fredrik Westman
Styrelseledamot

Fredrik Westman är utbildad inom statsvetenskap samt historia och har bred erfarenhet inom strategisk B2B-kommunikation, med fokus på komplexa marknader som exempelvis IT, medicinteknik och cleantech. Fredrik har ett förflutet som VD på OptiFreeze AB och han har tidigare arbetat med intern och extern kommunikation i Sveriges riksdag och drivit PR-företag i både Stockholm och Skåne. Fredrik är VD för MedicPen AB som är noterat på Spotlight Stock Market. Fredrik fokusområden är strategisk och finansiell kommunikation samt marknadsföring.

Andra pågående väsentliga uppdrag: Håkull Communication AB (ledamot/VD).
Aktieinnehav: 13 520 A- samt 191 080 B-aktier (gm bolag)
 

Toni Speidel
Styrelseledamot

Toni Speidel är civilingenjör inom teknisk fysik vid Lunds universitet och en av medgrundarna och tillika VD i  VibroSense. Speidel har mer än 30 års erfarenhet av teknikutveckling och marknadsföring. Toni har tidigare utvecklat teknisk utrustning, från konsumentprodukter till datakommunikation och medicinteknisk utrustning. Speidel har de senaste 20 åren drivit ett eget konsultbolag där han utvecklat ett brett kontaktnät med erfarna konsulter och underleverantörer.

Andra pågående väsentliga uppdrag: PID Product Implementation & Development AB (Ordförande/VD)
Aktieinnehav: 373 320 A- samt 3 355 519  B-aktier, via bolag

Göran Lundborg
Styrelsesuppleant

Göran Lundborg är läkare, Med. Dr. och Professor emeritus i handkirurgi. Göran är medgrundare till VibroSense Dynamics. Under åren 1988- 2010 var han ansvarig för avdelningen för handkirurgi vid universitetssjukhuset i Malmö. Förutom ansvarig för utbildning av medicinstudenter och kliniskt arbete bedrev Göran omfattande forskning inom nerv- och vibrationsskador med fokus på diagnostik och behandling. 

Andra pågående väsentliga uppdrag: Inga.
Aktieinnehav: 62 000 A- samt 522 406 B-aktier
 

Patent och varumärken

VibroSense Dynamics har patent- och varumärkes-skyddat centrala delar i VibroSense Meter systemet. Bolaget har tagit patent på en väsentlig del i mätmetoden som berör metodens noggrannhet och precision. I dagsläget finns det godkända och registrerade patent i Sverige, Japan, Kina, EU, Indien och Brasilien.

Varumärket ”VibroSense Meter” är godkänt och registrerat i Sverige år 2005 och inom EU år 2007. I bolaget finns ett unikt kunnande kring mätning av vibrationströsklar på ett reproducerbart sätt. En mängd variabler kan påverka mätresultatet negativt men dessa är i huvudsak kontrollerade i konstruktionen av dagens handinstrument.

Bolaget äger alla rättigheter till åldersmatchad normaldata mot vilken alla mätningar jämförs med. Denna information finns inte tillgänglig utanför bolaget.

Utöver patentet har bolaget även ett så kallat mönsterskydd, vilket innebär att ingen aktör får utforma ett instrument som liknar VibroSense Dynamics. Med mönsterskyddet har bolagets unika design på VibroSense Meter II instrumentet fått ett ännu starkare IP-skydd. Designen baseras på omfattande informationsinhämtning där användarna, det vill säga läkare, forskare och sjuksköterskor, har varit delaktiga i utvecklingen av designen.

För närvarande har designen på VibroSense Meter II mönsterskydd i EU, Japan, Kina samt en pågående ansökan i USA