Hoppa till huvudinnehåll

VibroSense Dynamics: Teckning i incitamentsprogram för styrelseledamöter och medarbetare

Den 6 oktober 2022 beslutade årsstämman i VibroSense Dynamics AB (publ) (”VibroSense” eller ”Bolaget”) om ett incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner av serie TO2022/2025:S för styrelseledamöter och ett incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner av serie TO2022/2025:N till medarbetare i Bolaget. Teckningsperioden för deltagande i respektive incitamentsprogram har nu avslutats och teckningsoptionerna har tilldelats. Styrelseledamöter och medarbetare tecknade totalt 130 000 teckningsoptioner till teckningskursen 1,03 kr per teckningsoption, varav 75 000 teckningsoptioner tecknades av styrelseledamöter och 55 000 teckningsoptioner tecknades av medarbetare.

Vid årsstämman den 6 oktober 2022 beslutades om ett incitamentsprogram riktat till styrelseledamöter och ett incitamentsprogram riktat till medarbetare i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna i respektive program har framräknats genom en värdering, av en oberoende värderare, enligt Black Scholes värderingsmetod. Villkoren för teckningsoptionerna i respektive incitamentsprogram innebär att en teckningsoption som tecknats till priset 1,03 kr kan utnyttjas för teckning av en ny B-aktie med lösenkurs om 15,90 kr under perioden 1 november till 1 december 2025.

Nedan listas alla personer i styrelsen som tecknat teckningsoptioner av serie TO2022/2025:S:

  • Axel Sjöblad, styrelseordförande, 25 000 teckningsoptioner
  • Mozhgan Dorkhan, styrelseledamot, 25 000 teckningsoptioner
  • Håkan Petersson, styrelseledamot 25 000 teckningsoptioner

Nedan listas de medarbetare som tecknat teckningsoptioner av serie TO2022/2025:N:

  • Hans Wallin, VD, 20 000 teckningsoptioner
  • Lars Ek, Försäljning och marknadschef, 20 000 teckningsoptioner
  • Per Olofsson ansvarig för support och produktion, 15 000 teckningsoptioner

Om samtliga tilldelade teckningsoptioner i båda incitamentsprogrammen utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier i VibroSense att öka med 130 000 från 15 102 009 till 15 232 009 och aktiekapitalet kommer att öka med 13 000 kronor från 1 510 200,90 kronor till 1 523 200,90 kronor, innebärande en utspädningseffekt om cirka 0,85 procent av aktierna och cirka 0,67 procent av rösterna i Bolaget.

För närmare information om incitamentsprogrammen hänvisas till kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns publicerade på Bolagets hemsida: www.vibrosense.se.

Kontakt
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2022, 10:00 CET.

“The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage”

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.