Hoppa till huvudinnehåll

VibroSense Dynamics genomför en riktad emission om 7 MSEK

VibroSense Dynamics AB (publ) (”VibroSense” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att av strategiska skäl genomföra en riktad emission av units bestående av aktier av serie B (”B-aktier”) och teckningsoptioner av serie 2020/2021 (”Teckningsoptioner”) om totalt 7 MSEK till ett konsortium av investerare (”Investerarna”).

Styrelsens beslut att emittera units bestående av B-aktier och Teckningsoptioner har fattats med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman som hölls den 4 maj 2020.

Teckningskursen per B-aktie motsvarar en rabatt om 30 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för B-aktien under en period om 20 handelsdagar till och med den 8 maj 2020, vilket var den sista handelsdagen före styrelsens beslut om Nyemissionen. Styrelsen har bedömt att teckningskursen och övriga villkor för Nyemissionen är marknadsmässiga, särskilt mot bakgrund av nu rådande marknadsläge.

Syftet med Nyemissionen och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att på ett kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget kapital och säkerställa stabilitet och kontinuitet i det fortsatta arbetet att expandera verksamheten både i Sverige och internationellt. Avvikelsen från företrädesrätten medför även att Bolaget breddar sin ägarbas med ett flertal nya investerare. Styrelsen anser detta vara positivt och viktigt för ett bredare ägarengagemang i Bolaget.
 

  • Emissionslikviden ska användas till ökade försäljningsinsatser samt lansering av produkten VibroSense Meter® II på marknader utanför Sverige. Detta enligt vad Bolaget tidigare har redogjort för. De affärsområden vi i nuläget inriktar oss på (Diabetes, Cancer och HAVS) är samtliga kliniska indikationsområden som samhällen runt om i världen även fortsättningsvis kommer att prioritera. Vi är väldigt positiva till att få ytterligare starka investerare som ägare i Bolaget i tillägg till befintliga aktieägare som vi värderar högt. Kapitaltillskottet ger oss möjlighet att vara fortsatt offensiva avseende de planer på expansion som vi tidigare har kommunicerat till marknaden, säger Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB.
     

Se bilagd PDF för fullständigt pressmeddelande.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare, Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com


Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2020 kl. 09.10

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.