Hoppa till huvudinnehåll

VibroSense Dynamics AB (publ) stärker sin närvaro inom Företagshälsovård och Onkologi

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) gör framsteg och stärker sin närvaro med VibroSense Meter® II i segmenten Företagshälsovård och forskning inom Onkologi.


Inom affärsområdet HAVS i Sverige, där sektorn Företagshälsovård är huvudmålgrupp, har samarbetet med en av landets tre stora aktörer Avonova Hälsa AB, fortsatt under sommaren. Avonova har lanserat sin nya tjänst för medicinsk kontroll och mätning av vibrationsskador, där VibroSense Meter® II ingår.

  • Vi ser en stor fördel med att använda VibroSense Meter® II i vår tjänst Vibrokoll, som är en medicinsk kontroll och screening för de medarbetare som arbetar med vibrerande verktyg och utrustning. Den medicinska kontrollen hjälper våra kunder att uppfylla lagkraven enligt AFS 2019:3 medicinska kontroller i arbetslivet. Till skillnad från en traditionell vibrationsundersökning använder vi den moderna utrustningen VibroSense Meter® II som ger svar direkt på om medarbetaren har tecken på skador från att ha arbetat med vibrerande utrustning. Kunden får utifrån Vibrokoll även underlag för arbetsmiljöförbättringar med åtgärder att förebygga vibrationsskador. Vi är väldigt nöjda med samarbetet så här långt och har fått positiv respons från våra kunder, säger Peter Tigerberg, produktchef hos Avonova Hälsa AB.

 

  • Vi är otroligt glada för partnerskapet med Avonova och ser detta som en viktig hörnsten för att fortsätta utvecklingen av vår affär inom Företagshälsovården, säger Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB.

I Tyskland har Institutet för Arbets- och Miljömedicin vid Lübecks Universitetssjukhus (LIOH, Lübeck Institute of Occupational Health) avslutat en pilotstudie med VibroSense Meter® II. Resultatet kommer att presenteras på kongressen ”Humanschwingungen” den 1-2/10 2020 i Würzburg, som i år har en inriktning på vibrationsskador. VibroSense Dynamics kommer att demonstrera VibroSense Meter® II och applikationen HAVS Screening för deltagarna, som kommer från stora delar av den tyska industrin.

LIOH har även meddelat att man kommer starta en stor studie där VibroSense Meter® II ska ingå som en viktig del i hälsokontrollen.

Vibrationsskador är ett stort arbetsmiljöproblem i Tyskland men kunskapen om hur man kan undvika och förebygga skadorna är fortfarande begränsad. Institutet för Arbets- och Miljömedicin vid LIOH satsar nu på att ta reda på vilka diagnostikmetoder som kan användas för att tidigt identifiera personer i riskzonen. LIOH fokuserar på att hitta metoder för prevention som bygger på vetenskaplig evidens med utgångspunkt från regelbundna hälsokontroller, så kallad Screening.

 


Onkologi
 

Preliminära resultat från studier inom affärsområdet Onkologi visar att Bolagets produkt har fungerat mycket väl. I en pågående pilotstudie på kolorektalcancer vid Sjællands Universitetssjukhus i Roskilde, där VibroSense Meter® II ingår, är bedömningen att produkten är ett mycket tillförlitligt instrument med hög validitet. Studien som kommer att avslutas inom kort, är en viktig indikator för Bolagets framtida strategi inom cancervården. Vidare pågår förberedelser med en ny studie, där man avser att undersöka om cannabis kan användas för att minska graden av nervskador som uppkommit till följd av cellgiftsbehandling av cancer.

En avslutad studie på kolorektalcancer, som genomförts vid Skånes Universitetssjukhus (Malmö och Kristianstad), har visat att VibroSense Meter® II upptäcker tidiga förändringar i den sensoriska nervfunktionen, både i händer och fötter. Resultatet analyseras för närvarande och kommer därefter att presenteras i en vetenskaplig rapport eller publikation.

Sammantaget är bedömningen att VibroSense Meter® II kan bli ett värdefullt stöd vid behandling av cancer med cellgifter.


Internationella Möten & Kongresser
 

Den 4/9 2020 medverkade bolaget som tidigare meddelats vid KNF dagen i Rotterdam, Nederländerna. Huvudsyftet med deltagandet var att skapa intresse bland deltagande läkare inom klinisk neurofysiologi, på en av de marknader som framöver är intressant för expansion.

Bolaget medverkar även vid ”Nationale Diabetes Dag” (NDD 2020) i Nederländerna den 16/10 2020, samt som tidigare nämnts vid ”Humanschwingungen” den 1-2/10 i Würzburg, Tyskland. Dessa internationella kongresser är viktiga forum avseende Bolagets planering för vidare etablering på exportmarknader. Kalendarium finns på bolagets hemsida. https://www.vibrosense.se/press/kalender

 

Den pågående Corona-pandemin har som vi tidigare meddelat, temporärt bromsat ned en del av våra aktiviteter mot marknaden. Samtidigt har detta gjort det möjligt för oss att öka fokus och tryck på andra områden inom ramarna för den plan vi tidigare kommunicerat. Lanseringen av ”Diabetes Foot Screening” och planerad exportsatsning under 2021 är några av dessa. Vi har en oförändrat stark och positiv tilltro till bolagets utveckling, säger Hans Wallin, VD hos VibroSense Dynamics AB.

Kontakt
Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB,                                            
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

 

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Bilaga