Hoppa till huvudinnehåll

VibroSense Dynamics AB offentliggör memorandum avseende kommande företrädesemission av B-aktier

VibroSense Dynamics AB (”VibroSense” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 9 februari 2023 styrelsens beslut om att genomföra en företrädesemission av B-aktier (”Företrädesemissionen”). Beslutet fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman hållen den 6 oktober 2022. VibroSense har upprättat ett memorandum innehållandes information om Bolaget och Företrädesemissionen, vilket nu finns tillgängligt via Bolagets (www.vibrosense.se), den finansiella rådgivaren Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) samt emissionsinstitutet Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Teckningsperioden inleds den 28 februari 2023 och pågår fram till och med den 14 mars 2023.

Förutsatt fullteckning kommer Företrädesemissionen att tillföra Bolaget cirka 17,4 MSEK före emissionskostnader. VibroSense har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 13 MSEK, vilket totalt motsvarar cirka 75 procent av Företrädesemissionen. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller likande arrangemang. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Teckning i Företrädesemissionen kommer att vara möjlig från och med den 28 februari 2023 till och med den 14 mars 2023, med digital signatur, via emissionsinstitutet Nordic Issuing AB:s hemsida (www.nordic-issuing.se).

Emissionen beskrivs övergripande i en så kallad Teaser och mer i detalj i ett Memorandum. Klicka på länken för läsa mer https://www.vibrosense.se/investerare

Rådgivare
In samband med Företrädesemissionen har VibroSense anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om Bolaget, vänligen kontakta:
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Telefon: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.se
www.vibrosense.com

“The new Gold Standard for reliable detection of nerve damage”


Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt.
Informationsmemorandum, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk.

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.