Hoppa till huvudinnehåll

Kommuniké från årsstämman i VibroSense Dynamics

VibroSense Dynamics AB (publ) (”VibroSense”) avhöll den 7 oktober 2020 årsstämma i Malmö. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för VibroSense och koncernen för räkenskapsåret 2019/2020. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslut om resultatdisposition
Årsstämman beslutade att VibroSenses resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Axel Sjöblad, Antonio Speidel, Mozhgan Dorkhan och Håkan Petersson, om omval av styrelsesuppleanten Göran Lundborg. Axel Sjöblad omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget MOORE Malmö AB med den auktoriserade revisorn Johan Kling som huvudansvarig revisor

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 130 000 kronor till styrelsens ordförande och med 65 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut eller tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet, ska vara begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för kallelsen antalet utestående aktier.


För mer information, kontakta:
Hans Wallin, VD, VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com

 

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 19.00 den 7 oktober 2020.

 

Bilaga