Hoppa till huvudinnehåll

Kallelse till extra bolagsstämma i VibroSense Dynamics AB – Beslut om byte av revisionsbolag

Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ), org.nr 556669-2223 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 juli 2022 kl. 17.30 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, i Malmö. Rösträttsregistrering startar kl. 17.15.

Beslutsförslag - Beslut om byte av revisionsbolag

Anledningen till den extra bolagsstämman och det föreslagna bytet är att Bolagets nuvarande revisionsbolag, MOORE Malmö AB, har överlåtit sin verksamhet till Grant Thornton Sweden AB och att ingen revisionsverksamhet därmed kommer att bedrivas i MOORE Malmö AB.

Aktieägare representerande cirka 40 procent av rösterna i Bolaget har meddelat att de föreslår att det registrerade revisionsbolaget MOORE Malmö AB entledigas som Bolagets revisor och att det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB väljs till revisor för Bolaget.

Grant Thornton Sweden AB har meddelat att Bolagets nuvarande revisor Johan Kling kommer att på nytt utses till huvudansvarig revisor för det fall bolagstämman beslutar enligt förslaget.

Kontakt
Hans Wallin, CEO, VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026

E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik- stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.