Hoppa till huvudinnehåll

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VIBROSENSE DYNAMICS AB (PUBL)

Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 7 oktober 2020 kl. 16.00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, i Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 15.30 och avbryts när stämman öppnas.

Med anledning av aktuell pandemi (covid-19) har Bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Målsättningen med åtgärderna är att hålla årsstämman kort och effektiv och minska risken för smittspridning. Ingen förtäring kommer att serveras inför eller efter årsstämman. Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19, coronaviruset, utvecklas och återkommer med ytterligare information närmare bolagsstämman om det bedöms som nödvändigt att av smittspridningsskäl vidta några ytterligare särskilda åtgärder i samband med genomförandet av stämman.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen den 29 september 2020, dels senast den 1 oktober 2020 anmäler sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget. Anmälan kan ske per post till VibroSense Dynamics AB "Årsstämma", Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö, eller via e-post till info@vibrosense.com. Anmälan kan också göras via telefon till 040-88 026. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 1 oktober 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 1 oktober 2020. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.vibrosense.se och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Malmö i september 2020

VibroSense Dynamics AB (publ)

Styrelsen

Kontakt
Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på Spotlight Stock Market  och har sitt säte i Malmö, Sverige.