Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelanden och nyheter

| Regulatoriska pressmeddelanden

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) kliniska valideringsstudie för den nya applikationen Diabetes Foot Screening visar att bolagets produkt VibroSense Meter® II uppfyller alla väsentliga kriterier för godkännande enligt den kliniska valideringsplanen. VibroSense håller därmed den tidplan bolaget tidigare har kommunicerat och är redo att lansera applikationen Diabetes Foot Screening till både primär- och specialistvården.

| Nyheter

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) lanserar idag, den 16 november 2020, en ny kommunikationsplattform via sin hemsida (www.vibrosense.se). Den nya plattformen och forumet CommonSense syftar till att skapa medvetenhet och kunskap inom området Diabetes och hur vår produkt VibroSense Meter® II kan hjälpa diabetesvården att skapa bättre förutsättningar för människor som lever med diabetes.

| Regulatoriska pressmeddelanden

På den vetenskapliga kongressen Humanschwingungen i Würzburg i Tyskland presenterades den 1 oktober 2020 resultatet från en pilotstudie i vilken bolagets produkt VibroSense Meter® II använts. Målsättningen med studien var att undersöka korttidseffekter vid exponering av vibrationer i hand-arm. Resultatet visade på en kraftig påverkan i form av nedsatt känsel uppmätt med bolagets instrument. Underlaget ska ligga till grund för nya rekommendationer för hälsokontroller av vibrationsexponerad personal i Tyskland.

| Regulatoriska pressmeddelanden

VibroSense Dynamics AB (publ) (”VibroSense”) avhöll den 7 oktober 2020 årsstämma i Malmö. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för VibroSense och koncernen för räkenskapsåret 2019/2020. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

| Nyheter

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) gör framsteg och stärker sin närvaro med VibroSense Meter® II i segmenten Företagshälsovård och forskning inom Onkologi.


Inom affärsområdet HAVS i Sverige, där sektorn Företagshälsovård är huvudmålgrupp, har samarbetet med en av landets tre stora aktörer Avonova Hälsa AB, fortsatt under sommaren. Avonova har lanserat sin nya tjänst för medicinsk kontroll och mätning av vibrationsskador, där VibroSense Meter® II ingår.

| Pressmeddelanden

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) har påbörjat en klinisk validering av den nya applikationen Diabetes Foot Screening med sin produkt VibroSense Meter® II.  Den kliniska valideringen är det sista steget innan produkten är redo att lanseras till Diabetesvården.

 

| Regulatoriska pressmeddelanden

Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 7 oktober 2020 kl. 16.00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, i Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 15.30 och avbryts när stämman öppnas.

| Regulatoriska pressmeddelanden

Den 30 juni 2020 avslutades tiden för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 B för teckning av aktier i VibroSense Dynamics AB (publ) ("VibroSense"). Inga optioner av serie TO 2 B nyttjades för teckning, innebärande en nyttjandegrad om 0 procent. Teckningskursen för inlösen av optionerna var 15 SEK per aktie vilket tydligt överstigit marknadskursen i VibroSense aktie, som under nyttjandeperioden handlats för cirka 7 SEK per aktie. Därmed emitteras inga nya aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO 2 B.

 

| Nyheter

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) har tecknat samarbetsavtal med Sofia Larsson-Stern avseende strategisk kommunikation till utvalda målgrupper inom det kliniska området Diabetes. Det nystartade samarbetet är ett viktigt steg för VibroSense och en del i lanseringen av applikationen Diabetes Screening.

| Pressmeddelanden

Idag, den 16 juni 2020 inleds inlösenperioden av de teckningsoptioner av serie TO 2 B som emitterades i samband med VibroSense Dynamics AB:s (”VibroSense”) företrädesemission av units under våren 2019. Inlösenperioden pågår till och med den 30 juni 2020. Ägare av teckningsoptioner av serie TO 2 B ombeds uppmärksamma att nuvarande nominella aktiekurs avseende ”VibroSense Dynamics B” (VSD B), är lägre än optionens teckningskurs om 15 SEK. Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 2 B, är den 26 juni 2020.

| Nyheter

Lyssna på presentationen av VD Hans Wallin från Småbolagsdagarna här: https://youtu.be/yJUYFV9ZfLA

| Nyheter

I en nypublicerad artikel i Vetenskap & Hälsa ges stöd för MultiFrekvens Vibrametri inom området diabetes. Under hösten 2020 inleds lanseringen av applikationen Diabetes Screening med bolagets nya produkt, VibroSense Meter® II, som kommer hjälpa vården att effektivisera behandlingen av diabetesfoten. Screeningen, som tar under 10 minuter, ger stöd för att snabbt identifiera patienter som riskerar att få nervskador som en följd av diabetes.

| Regulatoriska pressmeddelanden

Efter att VibroSense Dynamics AB:s (”VibroSense”) riktade emission av units som avslutades den 11 maj 2020 uppstod flaggningsskyldighet för en av de större aktieägarna i bolaget, CTO Toni Speidel, privat och genom det helägda bolaget PID Product Implementation and Development AB (”PID”). Genom emissionen nyemitterades 1 600 000 B-aktier.

| Nyheter

VibroSense Dynamics AB (publ) (”VibroSense” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att av strategiska skäl genomföra en riktad emission av units bestående av aktier av serie B (”B-aktier”) och teckningsoptioner av serie 2020/2021 (”Teckningsoptioner”) om totalt 7 MSEK till ett konsortium av investerare (”Investerarna”).

Styrelsens beslut att emittera units bestående av B-aktier och Teckningsoptioner har fattats med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman som hölls den 4 maj 2020.

| Nyheter

VibroSense Dynamics AB (publ) höll idag, den 4 maj 2020, extra bolagsstämma i Malmö. Bolagsstämman valde Axel Sjöblad till stämmoordförande. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste villkoren för beslutet.

| Nyheter

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) har fått ett ”intention to grant” från Svenska patentverket samt ett positivt utlåtande från en internationell PCT-ansökan. Patentet omfattar en viktig del i VibroSense mätteknologi för att mäta hudtemperaturen kontinuerligt vid en undersökning med VibroSense Meter® II. 

VibroSense förstärker skyddet kring sin unika teknologi ”MultiFrekvens Vibrametri” som ingår i bolagets produkt VibroSense Meter® II. Med det nya patentet förlängs bolagets IP-skydd i 20 år vilket är ett led i bolagets långsiktiga strategi.
 

| Regulatoriska pressmeddelanden

Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ), org. nr. 556669-2223, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 maj 2020, kl. 10.00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, i Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.45 och avbryts när stämman öppnas.

Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19, coronaviruset, utvecklas och återkommer med ytterligare information närmare bolagsstämman om det bedöms som nödvändigt att av smittspridningsskäl vidta några särskilda åtgärder i samband med genomförandet av stämman.

| Pressmeddelanden

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) adderar en ny applikation i sin produkt VibroSense Meter® II, som ger stöd för Screening av Diabetesfötter. Den nya applikationen är ett resultat av 5 års kliniska studier omfattande vuxna patienter med diabetes typ 1 och beräknas vara tillgänglig för kommersiell lansering under hösten 2020.  

| Pressmeddelanden

2020-03-04

VibroSense Dynamics deltar på Stockholm Corporate Finance 12e Life Science Seminarium på Berns den 12 mars 2020, kl. 11.15 då VD Hans Wallin presenterar den senaste utvecklingen och framtiden för bolaget.

Stockholm Corporate Finance arrangerar kapitalmarknadsdagen för tolfte året i rad och erbjuder investerare, analytiker och media att träffa företag i Life Science & Healthcare branschen.

| Pressmeddelanden
Institutet för Arbets- och Miljömedicin på Lübecks universitetssjukhus (LIOH, Lübeck Institute of Occupational Health) har valt att utnyttja sin option att köpa VibroSense Meter II efter avslutad Pilotstudie. Den genomförda studien syftade till att undersöka temporära försämringar av känseln i händer som en följd av kortvarig exponering av vibrationer. Målsättningen är nu att man ska göra en större studie med hjälp av VibroSense Meter II för att undersöka om man kan använda instrumentet som ett hjälpmedel för att förebygga och förhindra vibrationsskador orsakade av vibrerande verktyg.