Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelanden och nyheter

| Regulatoriska pressmeddelanden

VibroSense Dynamics AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 12 april 2024 extra bolagsstämma i Malmö. Vid stämman fattades beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av så kallade units, bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för aktieägarna.

| Regulatoriska pressmeddelanden

Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ), org.nr 556669-2223, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 april 2024 kl. 13.00 i Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, Malmö. Rösträttsregistrering startar kl. 12.30.

| Regulatoriska pressmeddelanden

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

| Regulatoriska pressmeddelanden

VibroSense kinesiska distributör UMCARE har fått ett första svar från den kinesiska myndigheten NMPA på bolagets ansökan om ett regulatoriskt godkännande i Kina för VibroSense Meter® II och Diabetes Foot Screening. Produkten har passerat en inledande formell granskning men då den kinesiska myndigheten NMPA begärt kompletterande information förlängs den regulatoriska processen. Det regulatoriska godkännandet beräknas nu erhållas i slutet av december 2024 jämfört med tidigare prognos som var våren 2024.

| Pressmeddelanden

Diabeteskliniken på Steno Diabetes Center Odense, Danmark, har inlett en utvärdering av VibroSense Meter® II med Diabetes Foot Screening som en del i att testa en ny process för att optimera patientflödet.

Steno Diabetes Center, Odense har startat ett projekt för att optimera patientflödet som ett led i att implementera ett ”One Stop Shop” koncept, med målsättning att minimera antalet sjukhusbesök vid regelbundna hälsokontroller av personer som lever med diabetes.

| Nyheter
Sammanfattning av halvårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB (publ) med organisationsnummer 556669–2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår.

| Pressmeddelanden

Vid Diabetesmottagningen, Skånes Universitetssjukhus i Lund, har man fattat beslut att införa Diabetes Foot Screening som standard i den kliniska verksamheten, för regelbunden kontroll av nervskador i fötter hos personer som lever med diabetes.

Diabetesmottagningen vid Skånes Universitetssjukhus i Lund använder VibroSense Meter® II och inför mätmetoden Diabetes Foot Screening som standard i sin kliniska verksamhet. Vid kliniken kommer man att använda metodiken vid fotundersökningar hos personer som lever med diabetes.

| Pressmeddelanden

I en publikation på Plos One redovisas resultatet från en klinisk studie där man jämfört bolagets teknologi Multifrekvens Vibrametri (MFV) med Neurografi, som allmänt betraktas som Gold Standard vid diagnostik av nervskador orsakade av diabetes.

| Pressmeddelanden

Bolagets patentansökan ”CIPN Prediction”, för att bedöma risken att utveckla permanent nervskador vid behandling av cancer med cellgifter, publiceras av det Europeiska patentverket EPO den 3 januari 2024. I och med att ansökan publiceras så har bolaget ett så kallat ”provisoriskt skydd” (provisional protection) för patentintrång.

| Pressmeddelanden

Efter omfattande tester i Kina och sammanställning av erforderlig dokumentation har VibroSense lämnat in en ansökan om regulatoriskt godkännande för Bolagets produkt VibroSense Meter® II, till den kinesiska myndigheten National Medical Products Administration (NMPA).

| Pressmeddelanden

VibroSense har tecknat ett samarbetsavtal gällande forskning på diabetesrelaterade nervskador med professor Mitra Tavalkoli på University of Exeter, Centre of Excellence for Diabetes Research i Storbritannien.

Professor Tavakoli avser att introducera och utvärdera VibroSense Meter® II i pågående studier på personer med diabetes. Målsättningen är att undersöka om VibroSense instrument kan vara ett verktyg för tidig och tillförlitlig upptäckt av nervskador (neuropati) orsakade av diabetes.

| Pressmeddelanden
VibroSense Meter® II är nu registrerad i Storbritannien vilket öppnar upp en ny marknad för bolagets produkt. VibroSense Meter®II ger ett starkt stöd för tillförlitlig upptäckt av perifera nervskador i händer och fötter orsakade av till exempel diabetes, cellgiftsbehandling och handhållna vibrerande verktyg.
| Regulatoriska pressmeddelanden
Nettoförsäljningen ökar för femte kvartalet i rad Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB (publ) med organisationsnummer 556669–2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår.

| Regulatoriska pressmeddelanden

VibroSense Dynamics AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 22 september årsstämma i Malmö. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30.

| Pressmeddelanden

Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ), org.nr 556669-2223, kallas härmed till årsstämma den 22 september 2023 kl. 13.00 i Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, Malmö. Rösträttsregistrering startar kl. 12.30.

| Regulatoriska pressmeddelanden

Styrelsen för VibroSense Dynamics AB (publ.) har beslutat att hålla Årsstämma för räkenskapsåret 2022/2023, fredagen den 22 september 2023, kl 13.00 - 14.30, Vid Medeon Science Park i Malmö.

Sista dag då aktieägares skriftliga begäran om att ett ärende ska tas upp på Årsstämman, ska ha kommit Bolaget tillhanda (info@vibrosense.eu) senast den 4/8 2023, för att ärendet ska behandlas på stämman.

Kallelsen till stämman med fullständiga underlag kommer skickas ut den 21/8 2023.

| Nyheter

Den 30 juni avslutades bolagets räkenskapsår 2022/2023 och som en summering kan vi konstatera att bolaget haft lovande framgångar med Diabetes Foot Screening. Både vad gäller försäljning i Sverige och Tyskland, samt ett ökat intresse utanför dessa marknader.

| Pressmeddelanden

Diabetes Foot Screening införs nu på Försäkringsmottagningen Sophiahemmet som standard i den kliniska verksamheten, för regelbunden kontroll av nervskador i fötter hos personer som lever med diabetes. Mottagningen är därmed först i Sverige som privat vårdgivare att avända metoden.

| Pressmeddelanden

VibroSense Dynamics har under den senaste veckan levererat ett instrument till Chemnitz University of Technology som är en ny kund i Tyskland. Affären är utformad som ett hyresavtal vilket beräknas ge en total intäkt på minst 18 000 EUR under tre år. Leveransen av VibroSense Meter® II och Diabetes Foot Screening, är den andra på kort tid till Tyskland och bolagets lansering på denna nya marknad utvecklas positivt.

| Pressmeddelanden

VibroSense Dynamics AB (publ):s (”VibroSense” eller “Bolaget”) företrädesemission av B-aktier, vars teckningsperiod avslutades den 14 mars 2023 (”Företrädesemissionen”), har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är den 3 april 2023 och stoppdag är den 5 april 2023.