Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelanden och nyheter

| Regulatoriska pressmeddelanden

VibroSense Dynamics AB (publ) ("VibroSense" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av B-aktier som beslutades av Bolagets styrelse den 9 februari 2023 (”Företrädesemissionen”). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts och som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av B-aktier till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av B-aktier i Bolaget (”Ersättningsemissionen”).

| Regulatoriska pressmeddelanden

Teckningsperioden i VibroSense Dynamics AB:s ("VibroSense" eller "Bolaget") företrädesemission av B-aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna, avslutades den 14 mars 2023. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 33,2 procent inklusive teckningsförbindelser, vilket innebär att garantiåtaganden om cirka 41,8 procent har aktiverats för att uppnå en total teckning om cirka 75 procent. VibroSense tillförs därmed cirka 13 MSEK före emissionskostnader.

| Regulatoriska pressmeddelanden

VibroSense Dynamics AB (”VibroSense” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 9 februari 2023 styrelsens beslut om att genomföra en företrädesemission av B-aktier (”Företrädesemissionen”). Beslutet fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman hållen den 6 oktober 2022.

| Pressmeddelanden

Kalqyl ser positivt på bolagets affärsmodell som resulterar i en hög andel återkommande intäkter och som innebär tuffa inträdesbarriärer. Vidare pekas det stora insiderägandet ut som ett plus.

Klicka på länken nedan för att läsa hela analysenn

Länk till analysen

| Pressmeddelanden

Diabeteskliniken Herz und Diabetescentrum Nordrhein-Westfalen (HDZ NRW) har efter avslutad utvärdering, köpt VibroSense Meter® II och Diabetes Foot Screening.

Kliniken har under en tid utvärderat VibroSense Meter® II och applikationen Diabetes Foot Screening med ett uttalat mål att köpa instrumentet efter avslutad utvärdering om instrumentet uppfyller uppsatta krav. Ordervärdet är 16 500 EUR inklusive en årlig återkommande licensavgift på 2 000 EUR.

| Pressmeddelanden

VibroSense Dynamics har satt nya mål för bolagets verksamhet i samband med den nyligen kommunicerade Företrädesemissionen. Vid fulltecknad emission beräknas emissionslikviden räcka för att Bolaget ska nå ”break-even” under 2025.

| Regulatoriska pressmeddelanden

Styrelsen för VibroSense Dynamics beslutar om företrädesemission av B-aktier  om cirka 17,4 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

| Nyheter

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) - Flera positiva tecken från marknaden när Bolaget arbetar vidare och genomför sin affärsplan.

Arbetet har utförts på flera fronter parallellt där Bolaget har genomför olika marknadsaktiviteter och stöttat sina kunder samt partners inom flera forskningsstudier. VibroSense har även identifierat att det finns ett uttalat stort intresse i Sverige hos personer med diabetes, att själva betala för en fotunderökning utanför den offentliga vården.

| Nyheter
VibroSense Dynamics (VibroSense) ökade aktiviter i Tyskland och Norden har tagits emot väl av marknaden. I Tyskland har VibroSense identifierat en ny strategi med befintliga reimbursement-koder som bedöms underlätta bolagets expansion i Tyskland väsentligt. VibroSense har fått positiv respons från sina markandsaktiviter mot såväl kunder och investerare.
| Nyheter
Den 6 oktober 2022 beslutade årsstämman i VibroSense Dynamics AB (publ) (”VibroSense” eller ”Bolaget”) om ett incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner av serie TO2022/2025:S för styrelseledamöter och ett incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner av serie TO2022/2025:N till medarbetare i Bolaget. Teckningsperioden för deltagande i respektive incitamentsprogram har nu avslutats och teckningsoptionerna har tilldelats. Styrelseledamöter och medarbetare tecknade totalt 130 000 teckningsoptioner till teckningskursen 1,03 kr per teckningsoption, varav 75 000 teckningsoptioner tecknades av styrelseledamöter och 55 000 teckningsoptioner tecknades av medarbetare.
| Pressmeddelanden
En klinisk studie inom onkologi har visat att cannabisolja ger en markant minsking av nervskador under den inledande delen av behandlingen. Studien är genomförd på avdelningen för klinisk Onkologi på Sjællands Universitetssjukhus i Roskilde där man använt VibroSense Meter® II för att undersöka hur känseln påverkas under hela behandlingen.
| Pressmeddelanden
Kliniken för neurofysiologi vid Uleåborgs universitetssjukhus i Finland köper instrumentet VibroSense Meter® II. Ordern omfattar en full licens med tillgång till samtliga hand- och fotundersökningar och har ett totalt värde om drygt 420 000 SEK inklusive årliga licensintäkter.
| Regulatoriska pressmeddelanden
Första kvartalet har inneburit nya framsteg för VibroSense. Topprankade tyska diabeteskliniker har beslutat att utvärdera VibroSense Meter ® II vilket i sin tur kan skapa starka referenskunder för bolaget i Tyskland. Under september månad levererades de första två exemplaren av instrument till Kina – en viktig milstolpe för bolagets ambition att skapa en stark position på den kinesiska marknaden, som är den största i världen för diabetesvård.
| Regulatoriska pressmeddelanden
VibroSense Dynamics AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 6 oktober årsstämma i Malmö. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.
| Pressmeddelanden
Diabeteskliniken på universitetsjukhuset Klinikum Stuttgart utvärderar VibroSense Meter® II med start den 11 oktober 2022. I samband med detta diskuteras även ett forskningssamarbete mellan kliniken och VibroSense Dynamics med fokus på nervskador i fötterna orsakade av diabetes.
| Pressmeddelanden
De två första instrumenten VibroSense Meter® II, har nu levererats till Kina och mottagits av VibroSense nya kinesiska partner UMCARE. Instrumenten med dess applikation ”Diabetic Foot Screening” ingår som en del i UMCAREs satsning att förbättra vården av diabetesfoten i Kina.
| Pressmeddelanden

Diabeteskliniken Herz und Diabetescentrum Nordrhein-Westfalen (HDZ NRW) utvärderar VibroSense Meter® II med planerad start den 22 september 2022.

Diabeteskliniken på HDZ NRW är en topprankad klinik på universitetssjukhuset i Bochum i Tyskland.  Kliniken har de senaste två åren (2020 och 2022) fått den högt ansedda utmärkelsen ”5-Sterne-Auszeichnung” som delas ut av institutet ”Bundesverband Klinischer Diabetes-Einrichtungen” (BKvD).

| Regulatoriska pressmeddelanden

Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ), org.nr 556669-2223, kallas härmed till årsstämma den 6 oktober 2022 kl. 16.00 i Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, Malmö. Rösträttsregistrering startar kl. 15.30.

| Regulatoriska pressmeddelanden

Idag, den 5 juli 2022, avhöll VibroSense Dynamics AB (publ) extra bolagsstämma i Malmö. Vid stämman fattades följande beslut.

Byte av revisor
Stämman beslutade att entlediga revisionsbolaget MOORE Malmö AB som revisor för bolaget samt valde det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor för bolaget intill slutet av nästkommande årsstämma.

| Regulatoriska pressmeddelanden
Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ), org.nr 556669-2223 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 juli 2022 kl. 17.30 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, i Malmö. Rösträttsregistrering startar kl. 17.15.