Hoppa till huvudinnehåll

Lägesrapport från VibroSense Dynamics

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) - Flera positiva tecken från marknaden när Bolaget arbetar vidare och genomför sin affärsplan.

Arbetet har utförts på flera fronter parallellt där Bolaget har genomför olika marknadsaktiviteter och stöttat sina kunder samt partners inom flera forskningsstudier. VibroSense har även identifierat att det finns ett uttalat stort intresse i Sverige hos personer med diabetes, att själva betala för en fotunderökning utanför den offentliga vården.

Marknads- och försäljningsaktiviteter
VibroSense fokuserar för närvarande på aktiviteter i Tyskland och Sverige där totalt fyra ledande diabeteskliniker utvärderar bolagets produkt med applikationen Diabetes Foot Screening.

Under våren kommer Bolaget att intensifiera arbetet i Tyskland med hjälp av så kallade reimbursementkoder för personer som har en privat sjukförsäkring i Tyskland. Med dessa koder som grund, bedöms att en läkare kan debitera sjukvårdssystemet mellan 121 – 215 EUR per undersökning, vilket ger ett betydande incitament för läkaren att genomföra dessa undersökningar med Bolagets produkt, VibroSense Meter II.

I Sverige fortsätter Bolaget att bearbeta affärssegmenten Diabetes och Företagshälsovård. Till detta har ytterligare ett delsegment identifierats där personer med diabetes har indikerat ett stort intresse att betala en fotunderökning med privata medel. Denna slutsats är baserad på resultatet av en marknadsundersökning som genomförts, där drygt 80% av totalt ca 300 tillfrågade personer med diabetes svarat att de är beredda att betala själva.

VibroSense planerar att genomföra flera aktiviteter i Sverige under våren med målsättningen att samarbeta med en eller flera partners som kan erbjuda en fotundersökning till utvalda målgrupper inom affärssegmentet diabetes.

Arbetet med att registrera VibroSense Meter II i Kina fortgår enligt plan. Registreringsprojektet drivs av bolagets distributör i Kina, UMCARE som just nu genomför erforderliga tester vid ett testinstitut i Shanghai. Planen är att arbetet ska vara klart i slutet av 2023 varefter VibroSense Meter II kan börja säljas i Kina.

Forskningsstudier
VibroSense har sedan många år haft ett etablerat samarbete med forskare.  För närvarande pågår två studier inom diabetes, en i Sverige och en i Tyskland. Inom onkologi pågår också två studier, en i Danmark (Roskilde) och en ny studie på Ryhovs länssjukhus i Jönköping. Gemensamt för studierna är att de ska hjälpa vården att ta fram nya bättre behandlingsregimer, med målsättningen att VibroSense Meter Il ska ingå som ett starkt stöd vid behandlingarna.

Under vår/sommar 2023 förväntas ytterligare publikationer från avslutade studier, där att VibroSense Meter Il använts för att kvantifiera neurosensorisk påverkan.

Organisation och externa resurser
Under hösten har bolaget förstärkt sin organisation med en person som ska ansvara för produktion, utbildning och support, vilket är en viktig funktion för att kunna skala upp Bolagets verksamhet och affärsmodell.

Via bolagets nätverk i Tyskland planeras även förstärkning med en person på plats, för att bearbeta den tyska marknaden med hjälp av identifierad reimbursement och inriktning på diabetes.

Incitamentsprogram
Den 16 december 2022 avslutades tiden för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2019/2022A-B riktat till styrelsen och nyckelpersoner i bolaget. Inga optioner nyttjades för teckning då teckningskursen för inlösen av optionerna var 14.97 SEK per aktie, vilket väsentligen överstiger aktuell aktiekurs i VibroSense (VSD B).

Kontakt
Hans Wallin, CEO of VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
Email: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

“The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage”

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.