Hoppa till huvudinnehåll

Delårsrapport 1 för perioden 2023-01-01 - 2023-09-30

Nettoförsäljningen ökar för femte kvartalet i rad

Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB (publ) med organisationsnummer 556669–2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår.

Första kvartalet (2023-07-01 till 2023-09-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 546 937 (375 933) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 593 984 (-1 439 636) SEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,09 (-0,10) SEK.
  • Soliditeten** uppgick till 80 (79) %.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktierGenomsnittligt antal aktier för första kvartalet 2023/2024: 17 382 932 (15 102 009)Totalt antal aktier i VibroSense per den 30 september 2023: 17 382 932 (15 102 009).  

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under första kvartalet (2023-07-01 – 2023-09-30)

  • VibroSense meddelar i nyhetsbrev den 7 juli om växande intresse för Diabetes Foot Screening i Sverige och utomlands.
    Den 30 juni avslutades bolagets räkenskapsår 2022/2023 och som en summering kan vi konstatera att bolaget haft lovande framgångar med Diabetes Foot Screening. Både vad gäller försäljning i Sverige och Tyskland, samt ett ökat intresse utanför dessa marknader. Bolaget delger att man under våren 2023 bl.a. har levererat sina första två instrument till den tyska marknaden.

VibroSense återger även att man under sommaren har levererat Diabetes Foot Screening till den första privata vårdgivaren i Sverige, Försäkringsmottagningen Sophiahemmet, som valt att införa mätmetoden som standard i sin kliniska verksamhet. Vid Försäkrings-mottagningen ersätter man därmed de befintliga metoderna Stämgaffel och Monofilament, vid fotundersökningar hos personer som lever med diabetes.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • VibroSense meddelar i nyhetsbrev den 10 oktober att man fått en bra start på det nya räkenskapsåret och ett lovande första kvartal. Första kvartalet i räkenskapsåret 2023/2024 har varit bra för VibroSense och bolaget fortsätter den positiva utvecklingen med Diabetes Foot Screening. Bolaget har levererat instrument till nya kunder och den positiva försäljningstrenden håller i sig för femte kvartalet i rad!

Bolaget meddelar vidare att under den senaste perioden har VibroSense aktiviteter fortsatt fokuserats på Sverige, Kina och Tyskland. Man aviserar att VibroSense under hösten kommer att delta på ett antal internationella kongresser, med möjlighet att interagera med både potentiella kunder, forskare och möjligen även med potentiella distributörer. VibroSense deltar som utställare på kongressen EASD i Hamburg den 2-6 oktober.

Läs hela rapporten