Hoppa till huvudinnehåll

Bokslutskommuniké 2018-07-01 – 2019-06-30

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB(publ) med organisationsnummer 556669-2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.

Tolv månader (2018-07-01 till 2019-06-30)

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 587 943 (596 024) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 016 161 (-10 634 108) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,62 (-1,09) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 89 (81) %.

 

Fjärde kvartalet (2019-04-01 till 2019-06-30)

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 368 100 (80 680) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 725 814 (-3 604 286) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,17 (-0,37) SEK.

 

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för fjärde kvartalet 2018/19: 10 110 439 (9 712 113) aktier. Totalt antal aktier i VibroSense per den 30 juni 2019: 12 302 009 (9 712 113). Genomsnittligt antal aktier under räkenskapsåret 2018/19 uppgick till 9 820 112
(
8 815 493)

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2018/19 (2018-07-01 – 2019-06-30)

Första kvartalet

 • VibroSense meddelar i slutet av juli 2017 att bolagets nya produkt VibroSense Meter II blivit CE-märkt. Produkten uppfyller därmed alla krav för att säljas som ett medicintekniskt instrument klass I inom EU. Instrumentet kan också säljas i alla övriga länder i Europa som är harmonierade med EU’s regelverk för CE-märkning av medicinteknisk utrustning.
   
 • Den 25 september meddelas att överläkaren vid Skånes universitetssjukhus, Dr. Eero Lindholm, ska presentera unika studieresultat på diabeteskonferensen EASD i Berlin under oktober 2018. Resultaten visar att det kan vara möjligt att reversera nervskador i fötter orsakade av diabetes genom förbättrad metabolisk kontroll.

Andra kvartalet

 • I bolagets stämmokommuniké den 17 oktober meddelas att årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ), som hölls den 16 oktober 2018, beslutat välja in Axel Sjöblad som ny styrelseledamot i VibroSense. Sjöblad kommer närmast från BioGaia AB
   
 • I en uppdatering från bolaget den 13 december meddelas att VibroSense har inlett den operativa fasen för att genomföra sin affärsplan efter positiv utvärdering från flera fristående parter, bland annat ett av världens största medicintekniska bolag Medtronics europa-organisation. 
   
 • Den 21 december meddelas om nya lovande forskningsresultat och utökning av pågående studier. Preliminära resultat från studier som genomförs i samarbete med VibroSense forskningsnätverk indikerar att bolagets instrument och teknologi har en stor potential för att detektera tidiga neurologiska förändringar inom diabetes och behandling av cancer med cellgifter. Bolagets produkter tar därmed ett steg mot att bli en del av behandlingen inom dessa områden.

Tredje kvartalet

 • Den 22 januari 2019 meddelar bolaget att Arbetsmiljöverket ökar antalet inspektioner och ställer större krav på arbetsgivarna för att minska vibrationsskadorna. Arbetsmiljöverket kommer att fokusera på vibrationsskador under 2019 och 2020 då man ska genomföra 1 000 inspektioner årligen på svenska arbetsplatser. 2018 genomfördes 350 inspektioner och 8 av 10 arbetsplatser fick totalt 850 krav. Ett ökat fokus på problemen med vibrationsskador kommer att gynna VibroSense Dynamics.
   
 • I början på mars 2019 meddelar bolaget att en studie med VibroSense Meter visar starkt samband mellan fotsår och dålig känsel i fotsulan på låga frekvenser. Resultatet av studien är publicerat i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE. Bakom studien står fem framstående forskare från Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus i Malmö
   
 • Den 12 mars 2019 meddelas att bolaget publicerat en ny websida som ett led i marknadsföringen av VibroSense Meter II. Den omarbetade websidan fokuserar på bolagets nya produkt VibroSense Meter II och bolagets olika affärsområden.
   
 • VibroSense meddelar den 14 mars 2019 att bolaget har uppdaterat sin affärsplan för lanseringen av den nya produkten VibroSense Meter II. Målsättningen är att nå en marknadspenetration på 2,5 % inom 5 år med en genomsnittlig intäkt av 100 000 SEK per instrument. Bolaget räknar vidare med att kunna nå break-even inom tre år.
   
 • Den 19 mars offentliggör VibroSense Dynamics en till 80 procent garanterad företrädes-emission och kallar till extra bolagsstämma den 10 april 2019. Styrelsen för VibroSense Dynamics AB har beslutat om en företrädesemission av B-aktier och teckningsoptioner (units) (”Emissionen”), villkorad av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande.

Fjärde kvartalet

 • VibroSense meddelar den 17 april att Företagshälsan Runstenen köper två VibroSense Meter II och fördjupar samarbetet med VibroSense Dynamics. Tillsammans ska bolagen ta fram en snabbare undersökningsmetod, så kallad screening, som bygger på kliniska undersökningar av 2 750 personer som under 11 år undersökts regelbundet av Runstenen. En snabbare screening är en förutsättning för att man effektivt skall kunna undersöka stora riskgrupper, till exempel arbetstagare inom mark- och anläggning, verkstadsindustri, tandvård samt fordons- och byggsektorn.
   
 • Den 3 maj 2019 meddelas att företagshälsovårdskoncernen Avonova Human Capital har tecknat en avsiktsförklaring med VibroSense att köpa 24 VibroSense Meter II. Avonova storsatsar på att motverka vibrationsskador som en följd av Arbetsmiljöverkets ökade fokus på vibrationsskador.  Avonova och VibroSense Dynamics har ingått en avsiktsförklaring med målsättning att sätta upp en rikstäckande organisation för hälsokontroller av vibrations-exponerade arbetstagare. Satsningen är ett direkt resultat av ökad efterfrågan från företagets kunder.
   
 • VibroSense meddelar den 16 maj att emissionen av units tillför Bolaget 18,1 miljoner kronor. Teckningstiden i VibroSense Dynamics AB:s (”VibroSense” eller ”Bolaget”) emission av units avslutades den 10 maj 2019. Emissionen tecknades med och utan företrädesrätt och av garanter till cirka 18,1 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 80 procent. Genom emissionen nyemitteras 2 589 896 B-aktier och 647 474 teckningsoptioner av serie TO 2. Bolaget tillförs därmed initialt cirka 18,1 MSEK före emissionskostnader.
   
 • I en statuppdatering den 27 maj meddelas att VibroSense Dynamics tar nästa steg i en offensiv affärs- och IR-plan. VibroSense bedömer att bolagets teknologi MultiFrekvens Vibrametri har goda möjligheter att bli en ”golden standard” vid neurologiska undersökningar. Den potentiella marknaden för bolagets instrument och tjänster är stor och består i nordvästra Europa av fler än 39 000 kliniker och mottagningar inom diabetes, cancer, företagshälsovård och neurologi. Efter den avslutade emissionen genomförs nu affärsplanen enligt kommunicerad plan.
   
 • Den 6 juni 2019 meddelar bolaget att en diabetesstudie med VibroSense Meter på nervskador i fötter visar stark korrelation med Golden Standard. Överläkaren vid Skånes universitets-sjukhus, Dr. Eero Lindholm, kommer presentera unika studieresultat från en studie på nervskador i fötter hos patienter med typ 1 diabetes. Studien visar att det finns en stark korrelation mellan nervledningsundersökningar och MultiFrekvens Vibrametri med VibroSense Meter. Resultaten ska presenteras på diabeteskongressen EASD (European Association for the Study of Diabetes) som hålls i Barcelona i september 2019 där VibroSense också kommer delta som utställare.
   
 • VibroSense meddelar den 27 juni 2019 att Sjællands Universitetshospital i Roskilde köper VibroSense Meter II och startar studier kring cellgifter och nervskador. Den kliniska onkologiska avdelningen vid Sjællands Universitetshospital i Roskilde köper en VibroSense Meter II från VibroSense Dynamics i syfte att genomföra tre kliniska studier. I forskningsavtalet ingår en option på att köpa ytterligare två instrument. De kliniska studierna startar den 1 september 2019 och genomförs på patienter med bröst-, äggstocks- och kolonrektalcancer. Studierna syftar till att undersöka hur nerver i fötter och händer påverkas av cellgiftsbehandling.

 

 Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 27 juli 2019 meddelas att Lübecks universitetsjukhus utvärderar VibroSense Meter II för en studie rörande prevention av vibrationsskador i Tyskland. Institutet för Arbets- och Miljömedicin på Lübeck universitetsjukhus (LIOH, Lübeck Institute of Occupational Health) ska göra en stor studie med hjälp av VibroSense Meter II. Syftet med studien är att undersöka hur man kan förhindra vibrationsskador orsakade av vibrerande verktyg. Studien inleds med en pilotstudie där man hyr VibroSense Meter system under fyra månader med en option på att därefter köpa instrumentet.
   
 • VibroSense meddelar den 8 augusti 2019 att bolaget anställt Charlotta Landoff Bach som Senior Product Manager. Charlotta har gedigen erfarenhet av medicinteknik och diabetes-marknaden. Hon tillträder tjänsten i oktober.
   
 • Den 19 augusti 2019 meddelas att en vetenskaplig publikation ger starkt stöd för VibroSense Dynamics nya metod för screening av vibrationsexponerade arbetstagare.  Studien, författad av forskare på Arbets- och Miljömedicinkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset, ger ett starkt stöd för VibroSense Dynamics nya metod för snabb undersökning (screening) av vibrationsexponerade arbetstagare. Screeningmetoden som utvecklas av VibroSense tillsammans med två företag inom företagshälsovården i Sverige. Metoden kommer att bli viktig för VibroSense expansion i bland annat Tyskland.

 Ladda ner hela rapportem 190830 - Q4 - VibroSense_A.pdf