Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelanden och nyheter

| Pressmeddelanden
VibroSense Dynamics AB (VibroSense) har tecknat ett avtal med Genertec Universal Medical Group (UMCARE), för att ansöka om registrering av VibroSense Meter® II på den kinesiska marknaden. UMCARE gör bedömningen att det finns goda möjligheter att få ett regulatoriskt godkännande och registrering genomförd i Kina inom 12-18 månader.
| Pressmeddelanden
VibroSense Dynamics AB har fått ett positivt utlåtande på en internationell patentansökan via Patent Cooperation Treaty, PCT, som stärker skyddet för produkten VibroSense Meter® II. Bolaget har därefter gått vidare med nationella ansökningar till bland annat det kinesiska patentverket som nu har publicerat ansökan i Kina. Instrumentet har därmed ett första provisorisk patentskydd i Kina.
| Pressmeddelanden
VibroSense Dynamics AB (VibroSense) har tecknat ett ramavtal med Genertec Universal Medical Group (UMCARE), ett dotterbolag till China General Technology Group (Genertec). Företaget är Kinas 42:a största statsägda bolag. Ramavtalet avser distribution av VibroSense produkt VibroSense Meter® II, med applikationen Diabetes Foot Screening på den kinesiska marknaden.
| Pressmeddelanden

VibroSense kommer presentera kommentarer till Delårsrapport Q1 per den 2021-10-22 på ett direktsänt webinarium som hålls måndagen den 25 oktober kl. 10:30 - 11:00

Webinariet organiseras av Financial Hearing och presentationen hålls via följande länk

https://tv.streamfabriken.com/vibrosense-dynamics-q1-2021-2022

Deltagare kan ställa frågor antingen skriftligt via en chat som öppnas i anslutning till presentationen eller muntligen via telefon på nummer:

| Pressmeddelanden
Kliniken för Onkologi vid Linköpings Universitetssjukhus har startat en multicenterstudie för att identifiera Biomarkörer för avancerad bukspottkörtelcancer som behandlas med cytostatika. Studien utförs i samarbete med VibroSense Dynamics (VibroSense) som bistår med råd och dataextrahering samt analys av data. Studierna syftar till att undersöka hur nerver i fötter och händer påverkas av cytostatikabehandling.
| Regulatoriska pressmeddelanden
Idag den 5 oktober 2021 hölls årsstämma i VibroSense Dynamics AB, org.nr. 556669-2223, (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
| Regulatoriska pressmeddelanden
Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (”Bolaget”), org. nr. 556669-2223, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 oktober 2021 kl. 16.00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, i Malmö
| Pressmeddelanden
VibroSense har även under perioden april-juni kunnat se en fortsatt positiv trend i orderingången med ökad försäljning som följd. Omsättningen för räkenskapsåret 2020-2021, blir genom två starka kvartal i rad, något bättre än förväntat och högre än föregående år. Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2020-2021 beräknas att uppgå till ca 1 400 TKR, d.v.s. en ökning med ca 10 % i jämförelse med föregående år
| Pressmeddelanden
VibroSense Meter® II-systemet (VSM II) uppfyller kraven enligt den nya EU-förordningen om medicinsk utrustning (MDR) för en klass 1 produkt. VibroSense Dynamics är registrerat hos läkemedelverket som tillverkare av medicintekniskt utrustning som uppfyller MDR med registreringsnummer (SRN) SE-MF-000003787. VibroSense Meter® II har därmed en CE-märkning som överensstämmer med Medical Device Regulation (MDR) som blev obligatorisk inom EU från och med den 26 maj 2021.
| Regulatoriska pressmeddelanden

VibroSense Dynamics AB (publ) meddelar att tidpunkten för offentliggörande av delårsrapport avseende räkenskapsårets tredje kvartal 2020/2021, kommer att tidigareläggas med hänsyn till helgdag den 13 maj 2021. Offentliggörande av kvartalsrapporten kommer att ske onsdag den 12 maj 2021. Tidigare kommunicerat datum för offentliggörande var den 14 maj 2021.

 

Kontakt

Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

 

| Pressmeddelanden
VibroSense har under de senaste månaderna sett en positiv trend i orderingången, som ett resultat av bolagets gedigna arbete med starkt fokus på att skapa försäljning. Intäkterna väntas även öka under räkenskapsårets fjärde kvartal.
| Regulatoriska pressmeddelanden

Den 15 april 2021 avslutades lösenperioden för VibroSense Dynamics AB (publ) (”VibroSense” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie 2020/2021. Totalt utnyttjades 1 200 000 teckningsoptioner av serie 2020/2021, vilket motsvarar en nyttjandegrad om 100 procent. Därmed tillförs Bolaget 6,8 MSEK före emissionskostnader. Genom emissionslikviden från teckningsoptionerna kan Bolaget fortsätta sin expansion utanför Sverige och offensivt satsa vidare på lanseringen av Diabetes Foot Screening.

| Pressmeddelanden

VibroSense inleder, i samarbete med Business Sweden, en kartläggning av den tyska marknaden för Diabetes Foot Screening. Kartläggningen innefattar tre delmoment: identifiering av ledande kliniker och opinionsledare (KOL), analys av det tyska reimbursement-systemet, samt att identifiera och ta en första kontakt med potentiella distributörer.

| Regulatoriska pressmeddelanden

En ”Key Opinion Leader” (KOL) i Nederländerna, med ledande position i ”Dutch Association of Diabetes Podiatrists”, har tagit beslut att utvärdera applikationen Diabetes Foot Screening i instrumentet VibroSense Meter® II. Instrumentet ger ett starkt stöd vid diagnostik av nervskador i fötter orsakade av Diabetes, så kallad Diabetic Peripheral Neuropathy.

 

| Regulatoriska pressmeddelanden

Med anledning av ett nyligen introducerat uppgraderingsprogram, har flera kliniker inom Arbets- och miljömedicin i både Sverige och Norge visat ett stort intresse. De första affärerna är redan genomförda och med ett antal uteliggande offerter bedöms det att flera av bolagets nuvarande kunder kommer välja att uppgradera sina instrument till VibroSense Meter® II.

| Regulatoriska pressmeddelanden

I en nyligen avslutad pilotstudie i samarbete med Onkologiska kliniken vid Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Lund och Malmö, samt Centralsjukhuset i Kristianstad, visar resultatet att instrumentet VibroSense Meter® och dess teknologi kan användas för att prediktera risken att få bestående nervskador vid behandling av cancer med cellgifter. Upptäckten bedöms bana väg för en helt ny biomarkör som kan ge ett mycket värdefullt stöd vid cellgiftsbehandling av cancer.

 

| Regulatoriska pressmeddelanden

Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB (publ) med organisationsnummer 556669-2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Notera att Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår.

 

Sex månader (2020-07-01 till 2020-12-31)

| Regulatoriska pressmeddelanden

VibroSense erbjuder alla kunder som har företagets äldre instrument att uppgradera till den nya produkten VibroSense Meter® II. Uppgraderingsprogrammet har tagits fram som en följd av det nya regulatoriska regelverk MDR (Medical Device Regulation) som träder i kraft den 26 maj 2021.

| Pressmeddelanden

Efter en utförlig utvärdering och provproduktion av bolagets instrument VibroSense Meter® II tecknar VibroSense Dynamics AB (VibroSense) avtal med Inission Malmö AB, som omfattar nyckelfärdig produktion och inköp av material och komponenter.  

| Nyheter

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) fortsätter att utvecklas positivt. Inom segmentet Företagshälsovård görs starka framsteg och inom Diabetes har bolaget påbörjat marknadsbearbetning och lansering av Diabetes Foot Screening. VibroSense har också inlett ett arbete med att kartlägga diabetesmarknaden i Tyskland.