Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelanden och nyheter

| Pressmeddelanden

VibroSense Dynamics AB har fått ett så kallat ”Intention To Grant” på sin patentansökan i EU vilket stärker skyddet för produkten VibroSense Meter® II. Patentet beskriver en princip för att mäta hudtemperaturen trådlöst före och under en undersökning vilket säkerställer mätkvaliten.

| Regulatoriska pressmeddelanden

VibroSense Dynamics förstärker organisationen med att rekrytera Tarik Cengiz som ny VD. Tarik tillträder tjänsten som VD den 16 september 2024 efter att han lämnar sitt tidigare uppdrag som Global Sales Director på Arcoma AB.

Tarik Cengiz kommer att arbeta med att utveckla befintliga partnerskap på bolagets nuvarande marknader. Han kommer även att lägga stort fokus på driva en geografisk expansion och ökad försäljning genom att adressera potentiella internationella partners såsom distributörer, agenter eller OEM partners.

| Pressmeddelanden

Det sista och avslutande steget för att erhålla ett regulatoriskt godkännande av VibroSense Meter® II i Kina fördröjs ytterligare cirka fyra månader. Förseningen beror på att VibroSense kinesiska distributör UMCARE har fått många frågor på sin ansökan, från den kinesiska regulatoriska myndigheten NMPA. Enligt UMCARE kräver NMPA en extra noggrann granskning eftersom det inte finns något liknande instrument i Kina vilket bedöms vara en fördel när produkten är redo för lansering i Kina.

| Regulatoriska pressmeddelanden

Styrelsen i VibroSense Dynamics AB (publ) (”Bolaget” eller ”VibroSense”) har idag, i samråd med Bolagets VD, beslutat om att utan dröjsmål inleda en rekrytering av en ny VD till Bolaget. Bolagets nuvarande VD Hans Wallin kommer att arbeta kvar i Bolaget fram till dess att en ny VD har utsetts samt under en period därefter för att säkerställa en smidig övergångsfas när Bolaget rekryterat en ny VD.

| Nyheter

Fredagen den 17 maj, kl. 10:30 – 11:00 hölls en webbsänd presentation av Bolagets VD Hans Wallin med kommentarer till den nyligen avslutade nyemission som VibroSense genomfört, samt en uppdatering av Bolagets planer för den närmaste framtiden. I samband presentationen gavs möjlighet att ställa frågor.

Presentation kan ses på följande länk Webpresentation

| Pressmeddelanden

VibroSense tar ny fart efter avslutad nyemission och ökar satsningarna på befintliga marknader. Samtidigt planerar bolaget att växla upp med fler aktiviteter för att nå ut till nya länder och härigenom accelerera bolagets försäljning.

VibroSense kommer huvudsakligen att fokusera användningen av emissionslikviden inom områdena försäljning och marknadsföring, vilket är helt i linje med vad som kommunicerats inför den nyligen avslutade nyemissionen.

Organisation

| Pressmeddelanden

VibroSense Dynamics AB (publ):s ("VibroSense" eller "Bolaget") offentliggör idag, den 7 maj 2024, utfallet i den företrädesemission av units som offentliggjordes genom pressmeddelande den 21 maj 2024 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 18,83 procent, varav cirka 18,27 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 0,56 procent tecknades utan stöd av uniträtter, vilket innebär att garantiåtaganden om cirka 31,17 procent har aktiverats för att uppnå en total teckning om 50 procent.

| Pressmeddelanden

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) har fått ett nytt patent godkänt i Kina. Patentet beskriver en princip för att mäta hudtemperaturen trådlöst före och under en undersökning vilket säkerställer mätkvaliten.

Erhållandet av det nya patentet i Kina är en del i en långsiktig strategi för att skydda VibroSense intellektuella rättigheter. Patentskyddet kommer stärkas ytterligare med hjälp av flera patentansökningar som just nu handläggs i olika länder världen över. Det aktuella patentet för trådlös mätning av hudtemperaturen godkändes i Sverige år 2019.

| Regulatoriska pressmeddelanden

Idag, den 19 april 2024, inleds teckningsperioden i VibroSense Dynamics AB:s ("VibroSense" eller "Bolaget") företrädesemission av Units bestående av B-aktier och teckningsoptioner av serie TO 3 B ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden löper till och med den 6 maj 2024. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget initialt cirka 26,1 MSEK och ytterligare maximalt cirka 39,1 MSEK i maj 2025 genom teckningsoptioner av serie TO 3 B, före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas upp till cirka 50 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

| Pressmeddelanden
Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB (publ) med organisationsnummer 556669–2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår.

| Pressmeddelanden

att genomföra en företrädesemission av units (“Företrädesemissionen”), bestående av B-aktier och teckningsoptioner av serie TO 3 B. Beslutet godkändes av en extra bolagsstämma den 12 april 2024.

| Pressmeddelanden

VibroSense kinesiska distributör UMCARE meddelar att man erhållit ett så kallat ”Notice Of Acceptance” från den kinesiska myndigheten NMPA, gällande bolagets ansökan om ett regulatoriskt godkännande i Kina för VibroSense Meter® II och Diabetes Foot Screening.

| Regulatoriska pressmeddelanden

VibroSense Dynamics AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 12 april 2024 extra bolagsstämma i Malmö. Vid stämman fattades beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av så kallade units, bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för aktieägarna.

Nyemission av units
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av så kallade units, bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna, i enlighet med vad Bolaget meddelat i pressmeddelande den 21 mars 2024.

| Regulatoriska pressmeddelanden

Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ), org.nr 556669-2223, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 april 2024 kl. 13.00 i Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, Malmö. Rösträttsregistrering startar kl. 12.30.

| Regulatoriska pressmeddelanden

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

| Regulatoriska pressmeddelanden

VibroSense kinesiska distributör UMCARE har fått ett första svar från den kinesiska myndigheten NMPA på bolagets ansökan om ett regulatoriskt godkännande i Kina för VibroSense Meter® II och Diabetes Foot Screening. Produkten har passerat en inledande formell granskning men då den kinesiska myndigheten NMPA begärt kompletterande information förlängs den regulatoriska processen. Det regulatoriska godkännandet beräknas nu erhållas i slutet av december 2024 jämfört med tidigare prognos som var våren 2024.

| Pressmeddelanden

Diabeteskliniken på Steno Diabetes Center Odense, Danmark, har inlett en utvärdering av VibroSense Meter® II med Diabetes Foot Screening som en del i att testa en ny process för att optimera patientflödet.

Steno Diabetes Center, Odense har startat ett projekt för att optimera patientflödet som ett led i att implementera ett ”One Stop Shop” koncept, med målsättning att minimera antalet sjukhusbesök vid regelbundna hälsokontroller av personer som lever med diabetes.

| Nyheter
Sammanfattning av halvårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB (publ) med organisationsnummer 556669–2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår.

| Pressmeddelanden

Vid Diabetesmottagningen, Skånes Universitetssjukhus i Lund, har man fattat beslut att införa Diabetes Foot Screening som standard i den kliniska verksamheten, för regelbunden kontroll av nervskador i fötter hos personer som lever med diabetes.

Diabetesmottagningen vid Skånes Universitetssjukhus i Lund använder VibroSense Meter® II och inför mätmetoden Diabetes Foot Screening som standard i sin kliniska verksamhet. Vid kliniken kommer man att använda metodiken vid fotundersökningar hos personer som lever med diabetes.

| Pressmeddelanden

I en publikation på Plos One redovisas resultatet från en klinisk studie där man jämfört bolagets teknologi Multifrekvens Vibrametri (MFV) med Neurografi, som allmänt betraktas som Gold Standard vid diagnostik av nervskador orsakade av diabetes.