Language

Utbildning

Utbildning
VibroSense Meter
Vägarbetare
Utbildning

Våra utbildningar är inriktade på att dels vidareutbilda kunder som redan har ett VibroSense Meters system och dels hjälpa potentiella kunder att komma igång med ett ”Systematiskt ArbetsMiljöarbete” (SAM) med fokus på hand-arm vibrationer.

I dagsläget har vi fyra fristående utbildningar, men vi kan även sätta ihop specialanpassade utbildningar vid behov. Alla utbildningar kan hållas på plats hos kunden om så önskas. Nedan ges en kort sammanfattning av vårt nuvarande kursutbud.

1.  Grundkurs VibroSense Meter systemet (heldag)

Denna kurs riktar sig främst mot medicinsk personal som skall genomföra undersökningar eller tolka resultatet. Kursen innefattar både en teoretisk och en praktisk del för att kunna köra VibroSense Meter, dvs. handhavandet av instrumentet. En medicinsk del ingår också som går igenom den medicinska bakgrunden samt en grundläggande utbildning på tolkning av vibrogram.

2. Introduktionskurs, Vibrationer och tillhörande krav i AFS2005:6/15 vg Hand-arm vibrationer (halv dag)

Kursen handlar om vad som krävs för att uppfylla AFS och hur man kan gå tillväga för att införa detta på ett företag. Målsättningen är att deltagarna skall få en övergripande kunskap samt råd och tips om vad man bör tänka på då man skall ta fram rutiner för att uppfylla kraven enligt AFS2005:6/15 med fokus på hand-arm vibrationer.

Centrala begrepp som Riskbedömning, Handlingsplan, Arbetsmiljöpolicy och Medicinska kontroller gås igenom. Kursen går även igenom en praktisk lathund som beskriver alla steg från beslut till ett komplett införande av SAM enligt AFS2005:6/15.

Väsentliga frågor som uppmätning av verktyg, omfattning och innehåll i medicinska kontroller tas också upp.

3. Medicinsk tolkning av Vibrogram (hel dag)

Vibrogrammet är en central del i resultatet från VibroSense Meter. För en initierad betraktare kan vibrogrammet ge mycket värdefull information som kan ligga till grund för en slutlig diagnos.  Kursens huvudfokus ligger på att lära ut väsentlig kunskap för att kunna läsa och tolka ett vibrogram, bl.a. med hjälp av differential diagnostik.

I kursen ingår även fallstudier samt typiska utseenden vid t.ex. Karpaltunnelsyndrom (CTS) och vibrationsskador.  Anamnesens betydelse tas också upp.

Denna kurs är framför allt avsedd för medicinsk personal som skall tolka resultatet från undersökning genomförd med VibroSense Meter.

4.  Avancerade rapporter (halv dag)

I vårt SVP-koncept (Systematisk VibrationsProfylax) ingår ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som baseras på en kontinuerlig cykel. SVP (liksom SAM) bygger på att man hela tiden monitorerar sin verksamhet och vidtar åtgärder om något oväntat inträffar.  Ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete bygger bl.a. på att man enkelt kan samla in information som sen kan analyseras och ligga till grund för beslut om framtida åtgärder.

Vår avancerade kurs för rapporter handlar dels om vilka möjligheter som finns med vårt VibroSense Meter system samt tips och råd för att konfigurera systemet för insamling och rapportering av väsentlig information.

Rätt utnyttjat kan VibroSense Meter systemet fungera som en ovärderlig informationskälla som fylls på med mer information vid varje undersökning.  

Denna kurs är avsedd för personal jobbar med systematiskt arbetsmiljöarbete eller med rapporter från genomförda undersökningar som skall redovisas för t.ex. en arbetsgivare.