Hoppa till huvudinnehåll

Kommuniké från extra bolagsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 12 april 2024 extra bolagsstämma i Malmö. Vid stämman fattades beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av så kallade units, bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för aktieägarna.

Nyemission av units
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av så kallade units, bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna, i enlighet med vad Bolaget meddelat i pressmeddelande den 21 mars 2024.

För detaljerade villkor avseende nyemissionen och beslutet som antogs på stämman, vänligen se kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://www.vibrosense.se/investerare

Kontakt
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

“The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage”

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.