Hoppa till huvudinnehåll

Idag inleds teckningsperioden i VibroSense Dynamics AB:s företrädesemission av Units

Idag, den 19 april 2024, inleds teckningsperioden i VibroSense Dynamics AB:s ("VibroSense" eller "Bolaget") företrädesemission av Units bestående av B-aktier och teckningsoptioner av serie TO 3 B ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden löper till och med den 6 maj 2024. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget initialt cirka 26,1 MSEK och ytterligare maximalt cirka 39,1 MSEK i maj 2025 genom teckningsoptioner av serie TO 3 B, före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas upp till cirka 50 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Memorandum och teaser hålls tillgängliga via Bolagets (www.vibrosense.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. På Nordic Issuing AB:s hemsida finns möjligheten att teckna aktier med digital signering.


EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Bakgrund, motiv och mål
VibroSense Dynamics är ett Malmöbaserat medicinteknikföretag aktivt inom området diagnostik av perifer neuropati (nervskador i händer och fötter). Bolaget säljer och utvecklar medicintekniska produkter som ger ett starkt stöd vid diagnostik av nervskador orsakade av till exempel diabetes, cellgiftsbehandling och vibrerande verktyg. Metoden bygger på att mäta och kvantifiera förmågan att känna och uppfatta mekaniska vibrationer som appliceras på huden.


Ett allvarligt kliniskt problem är att perifera nervskador upptäcks alldeles för sent. Detta kan leda till svåra och obotliga skador. För personer med diabetes leder detta ofta till fotsår och amputation med en väsentlig livslängdsförkortning och försämrad livskvalitet. Det råder konsensus inom sjukvården på en global nivå att ny teknik behövs för att förbättra och säkra tillförlitlig och tidig upptäckt av perifera nervskador. Instrument som definieras som "Gold Standard" idag, bygger på manuella och subjektiva metoder som inte är tillräckliga. VibroSense Meter® II-systemet som är utvecklat av VibroSense, undersöker förmågan att uppfatta vibrationer som är ett indirekt sätt att mäta och kvantifiera den neurosensoriska funktionen. VibroSense Meter® II ger objektiva resultat som är repetitiva och pålitliga över tid.

VibroSense står nu i startgroparna inför en bred lansering på flera områden. Bolaget befinner sig i ett avgörande läge med goda möjligheter att skala upp försäljningen och kunna erbjuda VibroSense Meter® II för patienter med perifer neuropati globalt. Bland de kunder och partners som använder instrumentet finns ett stort intresse och under de senaste två åren har Bolaget fått order från Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och Kina, den senare från Bolagets samarbetspartner och distributör i Kina; UMCARE med ett ordervärde på 3,8 MEUR. Bolaget har även gjort flera framsteg på den tyska marknaden där bl.a. en ledande klinik med KOL:s har upphandlat VibroSense Meter II som man nu använder i sin kliniska verksamhet.

För att kunna agera på intresset hos marknadens aktörer, möta det stora kliniska behovet som finns och stärka kassan i en period av tillväxt har styrelsen i Bolaget beslutat om att genomföra Företrädesemissionen.  Kapitaltillskottet kommer huvudsakligen användas för att öka försäljningen. Den 12 mars 2024 informerade VibroSense om att den regulatoriska processen på den kinesiska marknaden förlängdes med december 2024 som ny förväntad tidpunkt för ett marknadsgodkännande. Företrädesemissionen ger Bolaget flexibilitet att agera på ytterligare tillväxtmöjligheter samtidigt som den regulatoriska processen i Kina fortskrider. Bolaget arbetar just nu tillsammans med sin kinesiska partner UMCARE för att komplettera ansökan.

Det är Bolagets bedömning att Företrädesemissionen och den därefter ökande försäljningen ska leda till att Bolaget uppnår positivt kassaflöde.

Sammanfattade villkor

 • Varje befintlig aktie som innehades i Bolaget på avstämningsdagen den 17 april 2024 berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit består av en (1) B-aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen är 1,50 SEK per Unit, vilket motsvarar 1,50 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Sammanlagt kan 17 382 932 Units komma att ges ut, vilket innebär att 17 382 932 nya B-aktier och 17 382 932 teckningsoptioner kan komma att ges ut.
 • Teckningsperioden för Företrädedemissionen löper från och med den 19 april 2024 till och med den 6 maj 2024.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 12,1 procent av teckningsförbindelser och cirka 37,9 procent av emissionsgarantier. Således är Företrädesemissionen säkerställd till cirka 50 procent. Ingångna garantiåtaganden och teckningsförbindelser är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. För garantiåtaganden erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 13 procent av garanterat belopp om de väljer kontant ersättning alternativt 15 procent av garanterat belopp om de väljer ersättning i form av Units till fastställd teckningskurs i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som har lämnats.
 • Den vederlagsfria teckningsoptionen berättigar innehavaren att för varje en (1) teckningsoption som innehas teckna en (1) ny B-aktie under perioden från och med den 7 maj 2025 till och med den 21 maj 2025 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktier på Spotlight Stock Market under en period om tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden inleds, dock som lägst aktiens kvotvärde och som högst 2,25 SEK per B-aktie.
 • Största ägaren i Bolaget och tillika styrelseledamot Toni Speidel, har åtagit sig, med sedvanliga undantag, att inte sälja befintligt aktieinnehav eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i Företrädesemissionen under en period om sex månader räknat från idag, den 21 mars 2024. Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka 22,14 procent av aktiekapitalet innan Företrädesemissionen.
 • De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt ytterligare information om Bolaget redovisas i det informationsmemorandum som offentliggjordes och publicerades på Bolagets hemsida den 18 april 2024.

Emissionslikvidens användande
Genom Företrädesemissionen kan Bolaget initialt tillföras högst cirka 26,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,2 MSEK om Företrädesemissionen endast tecknas till den nivå som omfattas av tecknings- och garantiåtaganden och cirka 3,8 MSEK om Företrädesemissionen skulle bli fulltecknad. Vid fulltecknad Företrädesemission och fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen kan Bolaget erhålla ytterligare högst cirka 39,1 MSEK före emissionskostnader. Det kapital som tillförs Bolaget är primärt avsett att finansiera fortsatt försäljning inom Bolagets tre inriktningar; diabetes, onkologi och HAVS där merparten enligt nedan fokuseras till diabetes. Användning av nettolikviden från Företrädesemissionen samt eventuell nettolikvid från utnyttjandet av Teckningsoptionerna avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

 • Försäljning och marknadsföring inom diabetes: 51 procent
 • Försäljning och marknadsföring inom onkologi och HAVS: 15 procent
 • Operationella kostnader: 20 procent
 • Tillverkning: 7 procent
 • Regulatory Affairs, Quality Assurance, IP (immateriella rättigheter): 4 procent
 • Klinisk forskning och utveckling: 3 procent

Viktiga datum för Företrädesemissionen

 • Sista dag för handel med aktier, inklusive rätten att erhålla uniträtter: 15 april 2024.
 • Första handelsdag exklusive rätten till uniträtter: 16 april 2024.
 • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 17 april 2024.
 • Teckningsperiod: 19 april 2024 - 6 maj 2024.
 • Handel med uniträtter: 19 april 2024 - 30 april 2024.
 • Handel med BTU: 19 april 2024 - Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.
 • Meddelande om utfallet i Företrädesemissionen: omkring den 7 maj 2024.

Informationsmemorandum, teaser och möjlighet till teckning av Units
Informationsmemorandum och teaser om Företrädesemissionen hålls tillgängliga via Bolagets (www.vibrosense.se/investerare), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) webbplats. Via Nordic Issuing AB:s hemsida kommer det också att vara möjligt att teckna Units.

Rådgivare
In samband med Företrädesemissionen har VibroSense anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om Bolaget, vänligen kontakta:
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Telefon: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.se

“The new Gold Standard for reliable detection of nerve damage”

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Informationsmemorandum, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk.

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.
Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.