Hoppa till huvudinnehåll

Erhåller provisoriskt patentskydd för prediktion av nervskador orsakade av cellgifter

Bolagets patentansökan ”CIPN Prediction”, för att bedöma risken att utveckla permanent nervskador vid behandling av cancer med cellgifter, publiceras av det Europeiska patentverket EPO den 3 januari 2024. I och med att ansökan publiceras så har bolaget ett så kallat ”provisoriskt skydd” (provisional protection) för patentintrång.

Patentansökan ”CIPN Prediction” beskriver en metod och en Biomarkör för att bedömda risken att utveckla bestående nervskador efter avslutad behandling, för olika behandlingsalternativ. Med patentet som grund kan bolagets preliminära algoritm ge läkare ett prognosverktyg vid val av olika behandlingar med cellgifter.

 ”Patentansökan CIPN-Prediction är ett led i utvecklingen av VibroSense produktportfölj inom affärssegmentet Onkologi. All forskning görs i samarbete med externa partners vilket betyder att bolaget parallellt kan ha full fokus på försäljning inom segmenten Diabetes och Företagshälsovård”, säger Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB.

Kontakt
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

“The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage”

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter orsakade av till exempel diabetes, cellgiftsbehandling eller vibrerande handhållna verktyg. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Om behandling av cancer med cellgifter
År 2030 förväntas uppskattningsvis 3 miljoner nya cancerfall i Europa, där majoriteten genomgår behandlingsregimer som involverar läkemedel som är kända för att orsaka cellgifts-inducerad perifer neuropati (CIPN). Platina- och taxanbaserade kemoterapier förblir grundläggande i cancerbehandlingar, trots att de inducerar perifer neuropati hos upp till 60 % av patienterna.

Även om CIPN är en välkänd biverkning, förblir den underrapporterad och underdiagnostiserad. Bland de läkemedel som associeras med CIPN ingår platinaföreningar som cisplatin, karboplatin och oxaliplatin; taxaner såsom paklitaxen och docetaxel; och bortezomib för multipelt myelom. Dessutom har vissa antikroppar som ipilimumab och nivolumab kopplats till neuropati.

Nuvarande standarden för att utvärdera biverkningar av cancerbehandlingar är Common Terminology Criteria for Adverse Events scale (CTCAE), som bedömer perifer neuropati på en skala från grad 1 till grad 4. Den vanligaste metoden för självskattning genom frågeformulär har dock begränsningar, särskilt när det gäller att förutsäga framtida och långsiktiga biverkningar.