Hoppa till huvudinnehåll

Delårsrapport 3 för perioden 2024-01-01 till 2024-03-31

Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB (publ) med organisationsnummer 556669–2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår.

Tredje kvartalet (2024-01-01 till 2024-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 473 533 (484 651) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 180 334 (-1 913 120) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,13 (-0,13) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 72,4 (84,5) %.

Nio månader (2023-07-01 till 2024-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 585 817 (1 323 087) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 520 926 (-5 345 984) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,32 (-0,37) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 72,4 (84,5) %.

 *Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för andra kvartalet 2023/2024: 17 382 932 (15 102 009). Totalt antal aktier i VibroSense per den 31 december 2023: 17 382 932 (15 102 009).  

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet (2024-01-01 – 2024-03-31)

 • VibroSense meddelar den 3 januari 2024 att Bolagets patentansökan ”CIPN Prediction”, för att bedöma risken att utveckla permanent nervskador vid behandling av cancer med cellgifter, publiceras av det Europeiska patentverket EPO den 3 januari 2024. I och med att ansökan publiceras så har bolaget ett så kallat ”provisoriskt skydd” (provisional protection) för patentintrång. 

 • VibroSense meddelar den 11 januari 2024 att en ny publikation påvisar stark korrelation mellan MultiFrekvens Vibrametri och Neurografi för diagnostik av nervskador orsakade av diabetes.
  I en publikation på Plos One redovisas resultatet från en klinisk studie där man jämfört bolagets teknologi Multifrekvens Vibrametri (MFV) med Neurografi, som allmänt betraktas som Gold Standard vid diagnostik av nervskador orsakade av diabetes. I publikationen framgår att det finns ett starkt samband mellan MFV och Neurografi.  För diabeteskliniker är detta en kvittens på att man kan erbjuda Diabetes Foot Screening som en ekvivalent specialistundersökning till Neurografi som normalt sett endast utförs på större sjukhus.

 •  VibroSense meddelar den 2 februari 2024 att Diabetesmottagningen, Skånes Universitetssjukhus i Lund, har fattat beslut att införa Diabetes Foot Screening som standard i den kliniska verksamheten, för regelbunden kontroll av nervskador i fötter hos personer som lever med diabetes.

 • VibroSense meddelar den 26 februari 2024 att Diabeteskliniken vid Steno Diabetes Center Odense, Danmark, har inlett en utvärdering av VibroSense Meter® II med Diabetes Foot Screening som en del i att testa en ny process för att optimera patientflödet.

 • VibroSense meddelar den 12 mars 2024 att VibroSense kinesiska distributör UMCARE har fått ett första svar från den kinesiska myndigheten NMPA på bolagets ansökan om ett regulatoriskt godkännande i Kina för VibroSense Meter® II och Diabetes Foot Screening. Produkten har passerat en inledande formell granskning men då den kinesiska myndigheten NMPA begärt kompletterande information förlängs den regulatoriska processen. Det regulatoriska godkännandet beräknas nu erhållas i slutet av december 2024 jämfört med tidigare prognos som var våren 2024.

 • VibroSense meddelar den 21 mars att Styrelsen för VibroSense Dynamics AB (publ) ("VibroSense" eller "Bolaget") har idag, den 21 mars 2024, beslutat om en nyemission av så kallade units, bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner (”Units”), med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”). Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 12 april 2024. Varje Unit består av en (1) aktie av serie B (”B-aktie”) och en (1) teckningsoption av serie TO 3 B (”Teckningsoption”). Teckningskursen har fastställts till 1,50 SEK per Unit, motsvarande 1,50 SEK per B-aktie.

 • VibroSense meddelar den 25 mars 2024 att Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ), org.nr 556669-2223, (”Bolaget”) kallas till extra bolagsstämma den 12 april 2024 kl. 13.00 i Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, Malmö. Rösträttsregistrering startar kl. 12.30.
  Bolagsstämman har kallats avseende beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • VibroSense meddelar den 16 april 2024 att Bolagets kinesiska distributör UMCARE meddelar att man erhållit ett så kallat ”Notice Of Acceptance” från den kinesiska myndigheten NMPA, gällande bolagets ansökan om ett regulatoriskt godkännande i Kina för produkten VibroSense Meter® II och Diabetes Foot Screening.
  I ett nästa steg beräknas ett ”Suppelmentary Notice” erhållas från NMPA under juni 2024, varefter ansökan går in i det sista steget som innefattar avslutande kompletteringar innan ett certifikat kan utfärdas av NMPA, vilket beräknas vara klart i december 2024. Den nya tidplanen, som kommunicerades den 12 mars 2024, gäller under förutsättning att NMPA inte kräver kliniska studier i Kina vilket UMCARE har bedömt som osannolikt.

Läs hela rapporten