Hoppa till huvudinnehåll

Delårsrapport 2 för perioden 2023-10-01 till 2023-12-31

Sammanfattning av halvårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB (publ) med organisationsnummer 556669–2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår.

Andra kvartalet (2023-10-01 till 2023-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 565 346 (462 503) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 746 609 (-1 993 228) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,10 (-0,13) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 80,9 (87,6) %.

Sex månader (2023-07-01 till 2023-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 112 284 (838 436) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 340 592 (-3 432 864) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,19 (-0,23) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 80,9 (75,6) %.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för andra kvartalet 2023/2024: 17 382 932 (15 102 009). Totalt antal aktier i VibroSense per den 31 december 2023: 17 382 932 (15 102 009)

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under andra kvartalet (2023-10-01 – 2023-12-31)

 • VibroSense meddelar den 9 november 2023 att VibroSense Meter® II är registrerad i Storbritannien, vilket öppnar upp en ny marknad för bolagets produkt. VibroSense Meter® II ger ett starkt stöd för tillförlitlig upptäckt av perifera nervskador i händer och fötter orsakade av till exempel diabetes, cellgiftsbehandling och handhållna vibrerande verktyg.

 

 • VibroSense meddelar den 13 december 2023 att Bolaget inleder ett samarbete inom forskning på diabetesrelaterade nervskador med en framstående universitetsklinik i Storbritannien. VibroSense har tecknat ett samarbetsavtal gällande forskning på diabetesrelaterade nervskador med professor Mitra Tavakoli på University of Exeter, Centre of Excellence for Diabetes Research i Storbritannien. Professor Tavakoli avser att introducera och utvärdera VibroSense Meter® II i pågående studier på personer med diabetes. Målsättningen är att undersöka om VibroSense instrument kan vara ett verktyg för tidig och tillförlitlig upptäckt av nervskador (neuropati) orsakade av diabetes.
   
 • VibroSense meddelar den 20 december 2023 att man lämnar in ansökan om regulatoriskt godkännande i Kina. Efter omfattande tester i Kina och sammanställning av erforderlig dokumentation har VibroSense lämnat in en ansökan om regulatoriskt godkännande för Bolagets produkt VibroSense Meter® II, till den kinesiska myndigheten National Medical Products Administration (NMPA).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • VibroSense meddelar den 3 januari 2024 att man erhåller provisoriskt patentskydd för prediktion av nervskador orsakade av cellgifter. Bolagets patentansökan ”CIPN Prediction”, för att bedöma risken att utveckla permanent nervskador vid behandling av cancer med cellgifter, publiceras av det Europeiska patentverket EPO den 3 januari 2024. I och med att ansökan publiceras så har bolaget ett så kallat ”provisoriskt skydd” (provisional protection) för patentintrång.
 • VibroSense meddelar den 11 januari 2024 att en ny publikation påvisar stark korrelation mellan MultiFrekvens Vibrametri och Neurografi för diagnostik av nervskador orsakade av diabetes. I en publikation på Plos One redovisas resultatet från en klinisk studie där man jämfört bolagets teknologi Multifrekvens Vibrametri (MFV) med Neurografi, som allmänt betraktas som Gold Standard vid diagnostik av nervskador orsakade av diabetes. I publikationen framgår att det finns ett starkt samband mellan MFV och Neurografi.  För diabeteskliniker är detta en kvittens på att man kan erbjuda Diabetes Foot Screening som en ekvivalent specialistundersökning till Neurografi som normalt sett endast utförs på större sjukhus.
 • VibroSense meddelar den 2 februari 2024 att Diabetesmottagningen Skånes Universitetssjukhus i Lund, har fattat beslut att införa Diabetes Foot Screening som standard i den kliniska verksamheten, för regelbunden kontroll av nervskador i fötter hos personer som lever med diabetes.

Läs hela rapporten: DELÅRSRAPPORT Q2 VibroSense_240209_B.pdf