Language

Minimikrav för att uppfylla AFS2005:6/15

Föreskrifterna kan vara ganska svåra att tolka när det handlar om vad man måste göra i praktiken. I avsnittet nedan ges en komprimerad sammanfattning av vilka steg som skall ingå enl. AFS, tillsammans med de viktigaste kraven som en arbetsgivare måste uppfylla.

AFS2005:6/15, krav på ett repeterande schema

AFS2005:6/15, krav på ett repeterande schema.

 • Riskbedömningen skall dokumenteras och bör sparas för att återanvändas.
 • Riskbedömningen skall revideras vid tecken på nya skador.
 • Åtgärderna skall dokumenteras.
 • En skriftlig Handlingsplan skall tas fram, för det som inte görs direkt, som innehåller:
  • Vad som skall göras
  • När det skall göras
  • Vem som skall göra det
 • Erbjuda medicinsk kontroll till alla arbetstagare som:
  • har vibrationsrelaterade problem
  • eller exponeras över insatsvärdet 2.5 m/s2 A(8) (hand-arm vibrationer)

AFS2005 kräver att arbetsmiljöarbetet inkl de medicinska kontrollerna läggs upp som ett regelbundet schema vilket genomlöps med jämna mellanrum. Vår rekommendation är att arbetsgivaren sammanställer detta schema i en Arbetsmiljöpolicy där det bl.a. anges:

 • Vad ingår i riskbedömningen och hur ofta skall den göras.
 • Hur ofta och vilka undersökningar skall ingå i de löpande medicinska kontrollerna. Samma sak för undersökningar vid nyanställning eller på personal som har problem.
 • Policy för inköp av verktyg, inkl service och underhåll.
 • Krav på dokumentation för olika moment, t.ex. riskbedömning, medicinska kontroller, handlingsplaner etc.

VibroSense Dynamics kan bl.a. hjälpa till med att formulera en sådan policy eller göra inledande arbetsmiljöanalyser med fokus på hand-arm vibrationer, se även sidan Utredningar/projekt.

Riskbedömning

Allt arbetsmiljöarbete baseras på Riskbedömningen som därför är en central del. Riskbedömningen går ut på att undersöka hur säker arbetsmiljön är vg vibrationer. Här ingår bl.a. att identifiera farliga vibrationskällor, ta reda på i vilken omfattning personalen exponeras samt om det har problem mm.

Man bör räkna med att de blir ett större arbete initialt, dvs. om man aldrig har gjort en riskbedömning vg vibrationer.  Arbete blir väsentligen mindre nästa gång, givet att föregående bedömning har dokumenterats på ett bra sätt.

Vid större arbetsplatser kan det vara värdefullt att lägga in en screening (begränsad medicinsk kontroll) med hjälp av VibroSense Meter systemet för att få en snabb övergripande bild om hälsostatus.

Riskbedömningen skall göras regelbundet och resultatet skall dokumenteras.

Åtgärder och Handlingsplan

Om resultatet från Riskbedömningen visar att det finns brister eller allt för stora risker måste arbetsgivaren vidtaga åtgärder, dvs. göra något för att reducera eller ta bort riskerna.

Då detta görs omedelbart, dvs. i anslutning till riskbedömningen kallas det för (direkta) Åtgärder, vilka bör anges i riskbedömningen. För de saker som inte kan åtgärdas direkt måste man ta fram en Handlingsplan som beskriver vad som skall göras, när och av vem (ansvarig) det skall genomföras.

Handlingsplanen skall dokumenteras liksom alla protokoll som visar när och hur en punkt (resultatet) har genomförts.

En punkt i Handlingsplanen kan vara att man skall ta fram regelbundna rutiner (för t.ex. medicinska kontroller). När detta är klart kan det vara en god ide att lägga in en kort beskrivning av rutinerna i den övergripande Arbetsmiljöpolicyn