Language

Arbetsmiljöverkets Författningssamling (AFS)I Sverige är Arbetsmiljöverket den övervakande myndigheten som bl.a. ansvarar för att ta fram erforderliga föreskrifter. Regelverket är sammanställt i Arbetsmiljöverkets Författningssamling (AFS) vilken innehåller alla krav som en arbetsgivare i Sverige måste uppfylla. För den oinvigde kan detta regelverk vara svårtolkat, inte minst vad gäller att förstå vad som krävs rent praktiskt för att uppfylla olika krav.

Föreskrifterna kan laddas ned från Arbetsmiljöverket utan kostnad (digitala kopior), se följande länk: http://www.av.se/lagochratt/afs/nummerordning.aspx.
För vibrationer är det speciellt två föreskrifter som gäller:

AFS2005:15, Vibrationer
Denna föreskrift beskriver kraven för arbetsgivare som har en vibrationsutsatt arbetsmiljö.

Föreskriften förklarar bl.a. vad en arbetsgivare måste göra i förebyggande syfte samt hur man skall värdera graden av vibrationer, dvs. den dagliga exponeringsdosen enl. A(8)-modellen (se även kap. Gränsvärden).

AFS2005:6, §57-62, Medicinska kontroller
Här beskrivs övergripande vilka medicinska kontroller (läkarunderökningar) som en arbetsgivare måste erbjuda sina anställda om de utsätts för vibrationer i sitt arbete.

En arbetsgivare måste erbjuda den anställde en läkarundersökning utan kostnad för arbetstagaren om denne har misstänkta vibrationsrelaterade problem. Samma sak gäller om arbetstagaren exponeras för vibrationsnivåer som är större än respektive insatsvärde för hand-arm eller helkroppsvibrationer (se kap. Gränsvärden).

Värt att notera är att vibrationer är ett av få områden där Arbetsmiljöverket kan utdöma böter direkt, utan långdragna processer, ifall de kommer fram till att en arbetsgivare inte uppfyller kraven i AFS2005:6/15.

Efterlevnad

Arbetsmiljöverket har också till uppgift att göra inspektioner på arbetsplatser för att kontrollera att arbetsgivarna uppfyller kraven i föreskrifterna. Detta arbete görs av verkets lokala avdelningar som finns placerade på 10 orter i Sverige indelade i tre huvuddistrikt, Nord, Mitt och Syd.

De lokala kontoren planerar och genomför sina inspektioner självständigt, dock med centrala riktlinjer vilka bl.a. kan formuleras som kampanjer där man valt ut vissa branscher.

Om man som anställd anser att ens arbetsgivare har brister i sin arbetsmiljö som inte åtgärdas kan man kontakta sitt lokala skyddsombud. Skyddsombudet kan då begära en åtgärd av sin arbetsgivare genom att göra en sk. paragraf 6:6a anmälan som skall lämnas in till arbetsgivaren. En del skyddsombud skickar en kopia av sin begäran till Arbetsmiljöverket för kännedom för att sätta lite tryck bakom sin anmälan. Men, i det första skedet förväntas inte arbetsmiljöverket göra något.

Skyddsombudens rättigheter till en §6:6a anmälan finns angiven i Arbetsmiljölagens sjätte kapitel som handlar om samverkan. Paragrafen har tillkommit för att ge skyddsombuden ett ”mjukare verktyg” i stället för att direkt kräva ett skyddsombudsstopp enl. nästa paragraf, nummer 7 i Arbetsmiljölagen.

I de flesta fallen löser arbetsgivare och skyddsombud problemet på egen hand, vilket är meningen.

Om det inte blir någon lokal lösning, kan skyddsombudet kalla in Arbetsmiljöverket. När detta händer kontaktar arbetsmiljöverket arbetsgivaren och begär att få göra en inspektion där man tittar på hela situationen.

Om skyddsombudet har rätt och arbetsgivaren inte ändrar sig, beslutar Arbetsmiljöverket om ett tvingande föreläggande eller ett förbud.