Language

Tolkning av Vibrogram

Definitioner

Tröskelvärde (VPT, Vibro Perception Threshold); Den vibrationsnivå (intensitet) vid vilken patienten känner en vibration i ett finger. Tröskelvärdet graderas i enheten dB. I ett vibrogram registreras tröskelvärden vid sju olika frekvenser. Höga tröskelvärden innebär att kurvan är lågt placerad i ett vibrogram, dvs. y-axeln pekar nedåt.

Avledning; Uppmätt Tröskelvärde vid någon frekvens (8-500 Hz) i ett vibrogram. Höga tröskelvärden betyder lägre (försämrad) känsel.

Gråzon; Skuggad yta för varje frekvens i ett vibrogram som motsvarar tröskelvärden för friska personer (normalpopulation +/- 1 standardavvikelse). Ytan är åldersmatchad vilket innebär att patientens kurva alltid jämförs med normalvärden för en population med samma ålder. Känseln försämras med ökad ålder, dvs. analogt med åldersrelaterad hörselnedsättning.

Tolkning av Vibrogram

Sensibility Index, SI, är ett enkelt och användbart mått  vid en översiktlig bedömning av vibrogramkurvan. SI > 0,8 ska vanligtvis ses som normalt medan SI < 0,8 är ett patologiskt värde.

SI är baserat på sammanvägda data från alla sju frekvenser, och det kan ibland dölja sig  förhöjda vibrationströsklar inom ett eller flera frekvensområden utan att detta kommer till uttryck i ett sammanvägt SI. Det är därför viktigt att studera kurvans form och att i slutomdömet väga in eventuell patologi inom enskilda frekvenser.

Vanligtvis uppträder förhöjda vibrationströsklar först inom de högsta frekvenserna, dvs. 250 och särskilt 500 Hz. Det är inte ovanligt att vibrationströskeln vid 125 Hz är helt normal, medan tröskeln vid 500 Hz kan vara kraftigt förhöjd med en lägre position av kurvan i vibrogrammet inom just denna frekvens. Detta kan tyda på  en lätt begynnande patologi.

Även om SI är OK (> 0,8) i en sådan situation kan försämringen vid 500 Hz motivera uppföljning med ytterligare kontroller.

Om patientens händer är kalla (fingertemperatur under ca 27 ’C) kan detta också ge höga tröskelvärden vid 250 och 500 Hz utan att vara ett tecken på en begynnande patologi.

Det är därför viktigt att beakta temperaturen och vid behov göra om vibrametri-undersökningen om patienten har varit för kall. Fingertemperaturen registreras automatiskt av VibroSense Meter systemet, men systemet tillåter att man gör en undersökning även om temperaturen är låg.

Ett vibrogram kan klassificeras på följande sätt (klicka på vibrogrammen för större bilder):

  • Stadium 0: SI > 0.8, samtliga avledningar inom gråzonen: normalt vibrogram (exempel A och B)
  • Stadium 1: SI > 0.8, 1-3 avledningar under gråzonen: misstänkt lätt patologi (exempel C)
  • Stadium 2: SI < 0,8, endast någon enstaka avledning fortfarande inom gråzonen: tydlig patologi (exempel D)
  • Stadium 3: SI < 0,8, samtliga avledningar under gråzonen: grav patologi (exempel E, höger hand)
Exempel A

Exempel A

Exempel B

Exempel B

Exempel C

Exempel C

Exempel D

Exempel D

Exempel E

Exempel E

Exempel F

Exempel F

Exempel G

Exempel G

En  fullständig vibrogramundersökning ska innefatta fyra fingrar, dvs. pekfinger och lillfinger i vardera handen. Känseln i pek- och lillfingrarna återspeglar funktionen i medianus- resp. ulnarisnerverna. 

Det sammantagna utfallet i de fyra fingrarna säger mycket om orsaken till känselstörningen.  En vibrationsskada ger som regel ett patologiskt utfall i flera, oftast i alla fyra  fingrar.

Ett karpaltunnelsyndrom i ena handen ger en patologiskt vibrogramkurva i pekfingret (dig II), oftast med normalt utfall i de övriga fingrarna  (exempel F, höger hand ).

En patologisk kurva i ena handens lillfinger kan tala för en tryckpåverkan på samma hands ulnarisnerv, vanligtvis en tryckpåverkan på  armbågs- eller handledsnivå  (exempel G, höger hand).