Language

Systematiskt Arbetsmiljöarbete med VibroSense Meter

Vibrationsskador betraktas ofta som ett rent medicinskt problem, men människor reagerar olika på vibrationer. I många yrken är det ofrånkomligt att man påverkas i någon grad, oavsett förebyggande arbetsmiljöarbete.

Slutsatsen är därför att man måste se på vibrationsexponering som en kombinerad frågeställning, dvs. där både arbetsmiljö och hälsostatus ingår. Det krävs också en samverkan mellan flera professioner, t.ex. läkare, sjuksköterskor, arbetsmiljö-ingenjörer och ergonomer.

VibroSense Dynamics har ett färdigt koncept som kallas för Systematisk Vibrations-Profylax (SVP).  I stora drag består Systematisk VibrationsProfylax av tre punkter:

  1. Se över arbetsmiljön regelbundet och vidta åtgärder för att minimera vibrationsexponeringen.
  2. Genomför kontinuerliga medicinska kontroller.
  3. Återkoppla resultaten i 1 och 2 åt båda håll.

Med punkten 3 menas att man kontrollerar att en åtgärd ger ett medicinskt utslag, positivt eller negativt. Återkopplingen från 2 till 1 innebär att försämrad hälsostatus, på grupp- eller individ-nivå, kopplas tillbaka till arbetsmiljön. Då kan man förhoppningsvis genomföra åtgärder för att reducera de medicinska problemen.