Language

Investor Relations

VibroSense Dynamics(publ) grundades 2005, har sitt säte i Malmö och är noterat på Aktie Torget sedan maj 2015. Bolaget utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid  sensorisk neuropati, dvs nervskador i bla händer och fötter, till sjukhus, diabetesmottagningar, företagshälsovård, vårdcentraler och forskare. I produktportföljen finns ett CE-märkt instrument för diagnostik av perifera nervskador i händer. Instrumentet används kliniskt av flera företagshälsovårder i Sverige samt hos alla kliniker för Arbets- och Miljö Medicin i Sverige och Norge.

Bolaget arbetar för närvarande med att utöka sin produktportfölj med ett nytt kombinerat fot- och handinstrument för diagnostik av perifera nervskador i fötter och händer hos personer med diabetes, en population som uppskattas till över 415 miljoner människor i hela världen. Utvecklingen av det nya fotinstrument skall vara avslutat under sista kvartalet 2017 då det nya instrumentet skall vara klart för lansering.

Årsstsämma 2017

Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ), 556669-2223, kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö.

Rätt att delta och anmälan:
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 23 september 2017 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyssnämnda aktiebok senast fredagen den 22 september 2017), och anmäla sig till bolaget senast måndagen den 25 september 2017 skriftligen till VibroSense Dynamics AB, Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö. Anmälan kan också göras per telefon 040-650 14 12 eller per e-post info@vibrosense.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Underlag inför årsstämman

Beslutsunderlag
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Fullmaktsformulär