Hoppa till huvudinnehåll

HAVS

Hand-Arm Vibration Syndrom (HAVS) är en medicinsk term för vibrationsskador i fingrar, händer och armar orsakade av arbete med vibrerande verktyg eller maskiner. Vibrationsskador av HAVS-typ kan delas in i tre undergrupper: neurologiska, vaskulära och muskel-skelettskador. Skadorna kan uppkomma enskilt eller i kombination.

Metod som upptäcker känselförändringar i ett tidigt skede

Vibrationsskador uppstår ofta på arbetsplatser som fordonsverkstäder, byggarbetsplatser, verkstadsindustrier och tand- och fotvårdskliniker. Skadorna kan bli irreversibla (obotliga) om de inte upptäcks i tid, särskilt de neurologiska. Begynnande förändringar i nerver som ger känselnedsättning kan enkelt upptäckas med Multi Frekvens Vibrametri. VibroSense Meter II systemet upptäcker känselförändringar i händer och fingrar i tid, innan en permanent nervskada uppstår. Metoden kan även användas i ett systematiskt arbetsmiljöarbete, allt enligt kraven i föreskrifterna AFS2019:3.

Möjliga följder av vibrationsskador

En vibrationsskada kan innefatta neurologiska, vaskulära och muskulära problem. Ofta uppstår en mycket besvärande köldkänslighet, som inte behöver vara förenad med ”vita fingrar”. Även livskvalitet och förmågan att utföra dagliga aktiviteter kan påverkas i hög grad.

Särskilt drabbade branscher

I Sverige exponeras ca 500 000 personer för vibrationer i sitt dagliga arbete. Av dem jobbar ca 400 000 personer mer än två timmar per dag med vibrerande handverktyg. Det finns en mängd drabbade branscher:

Klinisk nytta – företagshälsovård

VibroSense Meter II (VSM II) systemet används idag som hjälpmedel för att diagnostisera vibrationsinducerade nervskador i händer av Företagshälsovården och alla större kliniker för Arbets- och Miljömedicin (AMM) på alla universitetssjukhus i Sverige och Norge. Den kliniska nyttan med VSM II är att hjälpa Företagshälsovården och AMM att undersöka och identifiera personer som riskerar att få vibrationsinducerade nervskador och undvika att dessa blir permanenta. 

Produktmålsprofilen inom vibrationsexponering definieras enligt:

Målgrupper

Klinisk målsättning

Klinisk användning

Företagshälsovård som ansvarar för vibrationsexponerade arbetstagare

Arbets- och Miljömedicin